ul. Zamoy­skie­go 19
05–850 Oża­rów Mazowiecki
tel. 22 722 12 57