Kiedy:
22 Listopad 2019@18:00 – 24 Listopad 2019@10:00
2019-11-22T18:00:00+01:00
2019-11-24T10:00:00+01:00
Gdzie:
Swarzewo - DŚJ
ul. Pronobisa

22–24.11.2019 – Sku­pie­nie Ani­ma­to­rów, człon­ków WKC i wszyst­kich chęt­nych

W programie rekolekcji:

 codzien­na Eucha­ry­stia, roz­wa­ża­nie Pisma Świę­te­go, ado­ra­cja i modli­twa,

doświad­cze­nie wspól­no­ty, modli­twa o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła, kon­fe­ren­cje,

moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z sakra­men­tu poku­ty i roz­mo­wy z kapła­nem