Kiedy:
10 luty 2023@18:00 – 12 luty 2023@10:00
2023-02-10T18:00:00+01:00
2023-02-12T10:00:00+01:00
Gdzie:
Częstochowa DŚK
ul. Mąkoszy 1
Koszty:
170

Reko­lek­cje weekendowe/skupienie w Domu św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie. Roz­po­czę­cie kola­cją o godz. 18:00

 Infor­ma­cje ogólne 

 • Ter­min: od 10.02.2023 do 12.102.2023
 • Godz. roz­po­czę­cia: pią­tek ‑18; zakoń­cze­nia: nie­dzie­la 10:00
 • Pro­wa­dzą­cy: ks. Igna­cy Jaku­biak Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa (CPPS)
  – Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Częstochowskiego
 • Dla kogo?: dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Krwi Chry­stu­sa (w reko­lek­cjach mogą uczest­ni­czyć zor­ga­ni­zo­wa­ne gru­py (np. wspól­no­ty i gru­py przy para­fial­ne lub gru­py przy­ja­ciół i zna­jo­mych). W takim przy­pad­ku nale­ży doko­nać wstęp­ne­go zgło­sze­nia nawet 3 mie­sią­ce przed terminem).
 • Posił­ki: Śnia­da­nie, Obiad, Kolacja
 • Odpłat­ność: Płat­ne od: 170 zł,
 • Miej­sce reko­lek­cji: Dom reko­lek­cyj­ny — Dom Świę­te­go Kaspra del Bufalo
 • Miej­sco­wość: Częstochowa
 • Adres: ul. Mąko­szy 1
 • www: https://www.odkupieni.pl/
 • Face­bo­ok: https://www.facebook.com/WKCodkupieni

Zapi­sy tel.: 34 366 48 36;  34 366 48 39;  Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa u Ani­ma­to­rów

Temat: „ABY BYLI JEDNO”
Temat V: Służ­ba bliź­nie­mu na wzór Chry­stu­sa sty­czeń
Temat VI: Zasa­dy two­rze­nia jed­no­ści - luty

 • Reko­lek­cje odby­wa­ją się czę­ścio­wo w kli­ma­cie ciszy, sku­pie­nia i modlitwy.
 • Głów­ny­mi ele­men­ta­mi reko­lek­cji są kon­fe­ren­cje, roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go w grupie,
  wymia­na doświad­czeń ze Sło­wa Życia oraz świa­dec­twa — wymie­nio­ne ele­men­ty słu­żą­ce tak­że jako wpro­wa­dze­nia do prze­dłu­żo­nej modlitwy.
 • Czas wyj­ścia na Jasną Górę
 • Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z sobo­ty na nie­dzie­lę w wylo­so­wa­nej dla sie­bie godzi­ny (dobro­wol­ne)
 • W cza­sie rekolekcji/skupienia ist­nie­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia ze spo­wie­dzi świętej.
 • Zakwa­te­ro­wa­nie w poko­jach 1, 2, 3 ‑oso­bo­wych.

Zgłoś się na reko­lek­cje, mini­mum 10 dni przed terminem

Pro­si­my o ofia­rę za zakwa­te­ro­wa­nie i wyżywienie:
– w poko­ju 1‑os. – 200 zł/os.
– w poko­ju 2‑os. – 170 zł/os.

Oso­by, któ­re nie dys­po­nu­ją wystar­cza­ją­cy­mi środ­ka­mi, pro­si­my o kon­takt, aby­śmy mogli zna­leźć naj­lep­sze rozwiązanie.

roz­po­czę­cie w pią­tek kola­cją o godz. 18:00 — zakoń­cze­nie w nie­dzie­lę Mszą św. i śnia­da­niem ok.10:00