Kiedy:
26 sierpień 2023@18:00 – 30 sierpień 2023@10:00
2023-08-26T18:00:00+02:00
2023-08-30T10:00:00+02:00
Gdzie:
Częstochowa DŚK
ul. Mąkoszy 1

27 – 30.07.2023 r. — Reko­lek­cje waka­cyj­ne dla Rodzi­ny Krwi Chrystusa

Krwi Chry­stu­sa, roz­pal w nas ogień miłości”

Zapra­sza­my w dniach 26–30.08.2023 do Domu Św. Kaspra w Czę­sto­cho­wie, na reko­lek­cje pro­wa­dzo­ne przez Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa i Sio­stry Ado­ra­tor­ki (ASC) i Misjo­nar­ki (MSC) Krwi Chrystusa.

Jest to wspól­na ini­cja­ty­wa skie­ro­wa­na do osób świec­kich, pro­wa­dzo­nych przez te Zgro­ma­dze­nia tj. do człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa, Sto­wa­rzy­sze­nia Krwi Chry­stu­sa i Apo­sto­łów Krwi Chrystusa.

Plan reko­lek­cji peł­nych dni:

7:30 – Jutrznia
Śnia­da­nie, kawa

10:00 – Kon­fe­ren­cja I
Medy­ta­cja po konferencji

12:00 – Msza św.

13:00 – Obiad

16:00 – Kon­fe­ren­cja II
Medy­ta­cja po konferencji

18:00 – Kolacja

19:30 – Ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu
Oka­zja do sakra­men­tu pokuty

20:30 – Zakoń­cze­nie adoracji

Reko­lek­cje roz­pocz­ną się 26.08.(sobota) kola­cją o godz. 18:00
Koszt – 360 zł (4 peł­ne dni)
Prze­wi­dy­wa­na licz­ba uczest­ni­ków reko­lek­cji: po 30 osób z każ­dej wspól­no­ty jeże­li będzie taka licz­ba chęt­nych, nie będzie pokoi 1‑osobowych.

Chęt­ni na reko­lek­cje ze Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa pro­sze­ni są o zgła­sza­nie  swo­je­go udzia­łu do ani­ma­to­ra kra­jo­we­go tel. 605 314 128 lub w recep­cji Domu św. Kaspra tel. 34 366 48 36 (39)  do 31 lip­ca.

Zapra­sza­my do udziału!