9 X. 2022  — Dom św. Fran­cisz­ka Ksa­we­re­go — Spo­tka­nie robo­cze dla animatorów

9.X nie będzie sku­pie­nia ale będzie to spo­tka­nie robo­cze doty­czą­ce róż­nych spraw w die­ce­zjach i parafiach.
Spo­tka­nie jest obo­wiąz­ko­we dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go. Zapro­sze­ni są na nie rów­nież wszy­scy ani­ma­to­rzy archi­die­ce­zji war­szaw­skiej któ­rzy w tym dniu i tym cza­sie spo­ty­ka­li się na Waw­rzy­sze­wie w War­sza­wie. Zapro­sze­ni są rów­nież np. inni ani­ma­to­rzy parafialni…
Spo­tka­nie do spraw zacznie się o godzi­nie 11:00
i będzie poświę­co­ne zasad­ni­czo przy­go­to­wa­niu czu­wa­nia noc­ne­go na Jasnej Górze przez nasz Pod­re­gion i spra­wom bie­żą­cym.
Nie­ste­ty dla osób któ­re zapi­szą się po 6.10.2022 nie będzie moż­li­we sko­rzy­sta­nie z obia­du w cenie 25 zł. Jeśli ktoś nie był wcze­śniej zgło­szo­ny musi zabrać swo­je kanap­ki lub po pro­stu zadbać o obiad we wła­snym zakresie.
W dru­giej czę­ści nasze­go Spo­tka­nia prze­ży­je­my wizy­ta­cję Mode­ra­to­ra Gene­ral­ne­go Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa. Roz­pocz­nie się ona o godzi­nie 15:00. Po przy­wi­ta­niu będzie Msza Świę­ta, a po niej spo­tka­nie na któ­rej ani­ma­to­rzy przed­sta­wią dzia­łal­ność WKC w ostat­nich latach i będzie oka­zja do roz­mo­wy i dzie­le­nia się z Mode­ra­to­rem Gene­ral­nym, któ­ry bar­dzo chce bli­żej poznać Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa na naszym tere­nie i z pew­no­ścią podzie­lić się swo­imi refleksjami.