Na zakoń­cze­nie tygo­dnia misyj­ne­go w para­fii MB Czę­sto­chow­skiej w Zie­lo­nej Górze, przed i po każ­dej Mszy św. sprze­da­wa­ły­śmy książ­ki z wydaw­nic­twa Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa „Pomoc”

Był to dobry i owoc­ny czas na roz­mo­wy, na zain­te­re­so­wa­nie się dru­gim czło­wie­kiem i na zapro­sze­nie w wol­no­ści na spotkanie
do Wspól­no­ty Krwi Chrystusa.