Temat roku:  Rodzi­na Krwi Chry­stu­sa 
 
 1. Wspól­no­ta jako Rodzi­na Krwi Chry­stu­sa – wrze­sień 
 2. Roz­wią­zy­wa­nie kon­flik­tów i pojed­na­nie we Wspól­no­cie - paź­dzier­nik 
 3. Ucze­nie się dia­lo­gu we Wspól­no­cie – listo­pad 
 4. Kro­ple Krwi Chry­stu­sa dro­go­wska­za­mi dla Wspól­no­ty na dro­dze do
     świę­to­ści– gru­dzień 
 5. Budo­wa­nie miło­ści we Wspól­no­cie na fun­da­men­tach mocy Krwi
     Chry­stu­sa — sty­czeń
 6. Krew Chry­stu­sa naj­lep­szym lekar­stwem leczą­cym rela­cje we Wspól­no­cie
     – luty 
 7. Uświę­ca­nie się we Wspól­no­cie, kie­dy krwa­wią żywe rany bole­snych
      zra­nień - marzec 
 8. Wspól­no­ta jako świę­te scho­dy do NIEBA - kwie­cień 
 9. Apo­stol­ska misja Wspól­no­ty w gło­sze­niu mocy Krwi Chry­stu­sa — maj 
10. Wier­ność, żywa wia­ra, jed­ność i poko­ra — kro­pla­mi miło­ści sca­la­ją­cy­mi
                                                            Wspól­no­tę– czer­wiec

W dru­gim roku pro­gra­mu dusz­pa­ster­skie­go w Pol­sce (2020/21) zgłę­bia­my dalej Eucha­ry­stię, a tema­tem są sło­wa: „Zgro­ma­dze­ni na świę­tej wie­cze­rzy” z mot­tem biblij­nym: „[…] Ojciec mój da wam praw­dzi­wy chleb z nie­ba” (J 6,32)[1]. W nawią­za­niu do tego zwra­cam się do Was dro­dzy czy­tel­ni­cy, człon­ko­wie i sym­pa­ty­cy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i cała Rodzi­no Prze­naj­droż­szej Krwi, aby­śmy moc­no prze­ję­li się taką bar­dzo waż­ną zasa­dą sobo­ro­wą.  W języ­ku łaciń­skim brzmi ona: „sen­ti­re com Ecc­le­sia”, czy­li: „czuć z Kościo­łem”. Nie jeste­śmy jako Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa, czy Sto­wa­rzy­sze­nie Krwi Chry­stu­sa  dla samych sie­bie, jeste­śmy cząst­ką Kościo­ła i powin­ni­śmy być z Nim w jed­no­ści, powin­ni­śmy żyć tym czym żyje Kościół. A Kościół pro­po­nu­je roz­wa­ża­nie Eucha­ry­stii, myśle­nie o Chle­bie z nie­ba, nie tyl­ko o chle­bie ziem­skim, o spra­wach docze­snych. Kościół przy­po­mi­na nam że Eucha­ry­stia dopro­wa­dzić nas może do miesz­ka­nia w nie­bie.

W ramach Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w roku 2020/21 pogłę­bia­my temat Rodzi­ny Krwi Chry­stu­sa i cie­szy­my się bar­dzo, że redak­to­ra­mi tema­tów for­ma­cyj­nych  Zeszy­tu For­ma­cyj­ne­go nr 6/20 nio­są­ce­go tytuł ” Rodzi­na Krwi Chry­stu­sa” są tak­że sio­stry Ado­ra­tor­ki i Misjo­nar­ki Krwi Chry­stu­sa. Jest to praw­dzi­wy wyraz dzia­ła­nia wspól­ne­go i apo­stol­skie­go w ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa w naszym kra­ju.

(..)

Obec­nie prze­ży­wa­my w Koście­le Pol­skim czas wal­ki ducho­wej tak­że z powo­du pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa jak i zale­wu obcej niż Chrze­ści­jań­stwo ide­olo­gii LGBT, dla­te­go też, aby­śmy byli bar­dziej świa­do­mi pro­ble­mu i umie­li się bro­nić przez rze­czo­we argu­men­ty i wie­dzie­li jakie będą kon­se­kwen­cje pój­ścia dro­gą obcą Ewan­ge­lii jaką jest LGBT i Gen­der.

Zachę­cam też do modli­twy w inten­cjach naszej Wspól­no­ty przez wsta­wien­nic­two sł. Boże­go Jana Mer­li­nie­go.

        Pozdra­wiam w Krwi Baran­ka
Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC
Bogu­sław Wit­kow­ski, CPPS