Królowa Przenajdroższej Krwi
Kró­lo­wa Prze­naj­droż­szej Krwi

Mary­ja — Madon­na Kie­li­cha. Świę­ty Kasper zechciał mieć za patron­kę nowe­go Zgro­ma­dze­nia, któ­re­go został zało­ży­cie­lem, Wspo­mo­ży­ciel­kę Wier­nych. Jej opie­ce oddał swo­ją posłu­gę i zarzą­dził, aby Jej obraz był wysta­wio­ny dla czci w cza­sie każ­dej misji i aby corocz­nie odby­wa­ło się Jej świę­to we wszyst­kich kościo­łach Zgro­ma­dze­nia — 24 maja.

Świę­ty Kasper miał w sobie szcze­gól­ne nabo­żeń­stwo do Maryi. Miał zawsze przy sobie ten szcze­gól­ny Jej obraz: „Madon­ny Kie­li­cha”.  Obraz ten pier­wot­nie wyko­na­ny był przez nie­zna­ne­go arty­stę. Póź­niej jed­nak powie­rzył oso­bie o nazwi­sku Poz­zi doda­nie kie­li­cha do wize­run­ku Jezu­sa na obra­zie. Uży­wał tego obra­zu w cen­tral­nym momen­cie misji ludo­wych. Wte­dy odkry­wał zasło­nię­ty wcze­śniej obraz i moż­na było na nim zoba­czyć twarz Maryi nie­zwy­kle deli­kat­ną i uśmiech­nię­tą, repre­zen­tu­ją­cą całą łaskę macie­rzyń­stwa i przy­cią­ga­ją­cą do sie­bie ludzi nawet o naj­bar­dziej twar­dym ser­cu. W tym momen­cie wygła­szał kaza­nie zwa­ne „Kaza­niem zwy­cię­stwa”. Obraz miał być umiesz­czo­ny w domach i noszo­ny uli­ca­mi pod­czas misji. Kasper mawiał: „Jak pięk­nie jest być z Mary­ją u stóp Krzyża”.

Nasza ducho­wość pro­wa­dzi nas do bycia z Mary­ją u stóp krzy­ża, gdzie doko­nu­je swo­jej ofia­ry Jej Syn i pozwa­la Ją nazy­wać Mat­ką i Kró­lo­wą Prze­naj­droż­szej Krwi.