Gro­ma­dzi­my się jak co roku o tej porze — jako Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa – u stóp Mat­ki Bożej, w Jej domu. Jeste­śmy tu, aby dzię­ko­wać za to, co było, zawie­rzać Jej to, co przed nami: wszyst­kie waż­ne spra­wy, doty­czą­ce nas samych, naszych bli­skich i Wspól­no­ty.

Chce­my dzię­ko­wać za Rok Wia­ry, któ­ry zakoń­czył się nie­speł­na mie­siąc temu.

Dzię­ku­je­my Bogu przez Mary­ję – pośred­nicz­kę łask, za dar wia­ry.

- dzię­ku­je­my za tych, któ­rzy modli­li się za nas przez ten rok o wzrost naszej wia­ry,

- dzię­ku­je­my za tych, któ­rych my ota­cza­li­śmy modli­twą, pro­sząc dla nich o łaskę wia­ry, czy jej wzrost.

Chce­my dzię­ko­wać za wyda­rze­nia tego roku, któ­re doty­czy­ły Wspól­no­ty i Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

- przede wszyst­kim za 30 lat obec­no­ści Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa (CPPS) w Pol­sce

- za wszyst­kie dobre ini­cja­ty­wy, podej­mo­wa­ne we Wspól­no­cie, któ­re przy­czy­nia­ją się i słu­żą wzro­sto­wi i roz­wo­jo­wi wspól­no­ty.

Cie­szy­my się z tego fak­tu i dzię­ku­je­my za obec­ność razem z nami, Sióstr Misjo­na­rek Krwi Chry­stu­sa i Sióstr Ado­ra­to­rek Krwi  Chry­stu­sa, i za wspól­ne pro­wa­dze­nie tego czu­wa­nia.

DSCN9141DSCN9163

 

 

 

 

 

DSCN9125

DSCN9132Dzię­ku­je­my rów­nież za trud­no­ści i pro­ble­my, któ­re doty­czą Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Odkry­wa­ją nam one obsza­ry i spra­wy wyma­ga­ją­ce od nas szcze­gól­nej tro­ski. Poka­zu­ją nam to, z cze­go mamy się nawra­cać, aby napraw­dę żyć cha­ry­zma­tem Krwi Chry­stu­sa. Wska­zu­ją na potrze­bę otwar­to­ści i goto­wo­ści na zmia­ny, aby pozwo­lić się pro­wa­dzić Ducho­wi Świę­te­mu.

Dzię­ku­je­my w koń­cu za to, że tu jeste­śmy, że doje­cha­li­śmy… mimo, że nie­któ­rzy mie­li z tym poważ­ne pro­ble­my.

Każ­dy z nas ma rów­nież oso­bi­ste powo­dy do wdzięcz­no­ści Mat­ce Bożej.