Świę­ty Kasprze, bądź pozdro­wio­ny z całe­go ser­ca. Ty poświę­ci­łeś swo­je życie dla nawró­ce­nia grzesz­ni­ków i spra­wi­łeś, że tysią­ce dusz sko­rzy­sta­ło z zasług krwa­wych cier­pień i śmier­ci nasze­go Odku­pi­cie­la. Przez Two­ją wiel­ką miłość do Naj­droż­szej Krwi bła­ga­my Cię, bądź naszym wier­nym orę­dow­ni­kiem u Jezu­sa Chry­stu­sa, aby Jego świę­ta Krew nie było prze­la­na darem­nie za nasze dusze. Uproś dla wie­lu, a szcze­gól­nie dla kapła­nów, sióstr zakon­nych i misjo­na­rzy wiel­ką gor­li­wość o dusze, by coraz bar­dziej roz­sze­rza­li i umac­nia­li Kró­le­stwo Ser­ca i Krwi Chry­stu­sa. Amen