LITANIA DO ŚW. KASPRA

Kyrie, elej­son. Chry­ste, elej­son. Kyrie, elejson.
Chry­ste, usłysz nas. Chry­ste, wysłu­chaj nas.

Ojcze z nie­ba, Boże, zmi­łuj się nad nami.
Synu, Odku­pi­cie­lu świa­ta, Boże,
Duchu Świę­ty, Boże,
Świę­ta Trój­co, Jedy­ny Boże,

Św. Kasprze, apo­sto­le i misjo­na­rzu Prze­naj­droż­szej Krwi, módl się za nami.

Św. Kasprze, świad­ku Boskie­go Baranka,

Św. Kasprze, nie­stru­dzo­ny gło­si­cie­lu Dobrej Nowiny,

Św. Kasprze, wytrwa­le wzy­wa­ją­cy grzesz­ni­ków do nawrócenia,

Św. Kasprze, prze­moż­ny gło­si­cie­lu pokuty,

Św. Kasprze, ofiar­ny gło­si­cie­lu Chry­stu­sa ukrzyżowanego,

Św. Kasprze, pogrom­co sekciarzy,

Św. Kasprze, apo­sto­le brygantów,

Św. Kasprze, pra­cow­ni­ku win­ni­cy Pańskiej,

Św. Kasprze, gor­li­wy pra­cow­ni­ku dla zba­wie­nia dusz,

Św. Kasprze, sza­fa­rzu pojednania,

Św. Kasprze, wiel­ki apo­sto­le miłosierdzia,

Św. Kasprze, czy­nią­cy cuda,

Św. Kasprze, wier­ny synu Kościo­ła katolickiego,

Św. Kasprze, miło­śni­ku prze­śla­do­wa­ne­go Kościoła,

Św. Kasprze, obroń­co Ojca Świętego,

Św. Kasprze, świę­ty zało­ży­cie­lu, módl się za nami.

Św. Kasprze, prze­sław­ny kapła­nie i spowiedniku,

Św. Kasprze, wzo­rze cnót kapłańskich,

Św. Kasprze, nasz uko­cha­ny obrońco,

Św. Kasprze, anie­le świa­tła i pokoju,

Św. Kasprze, nasz orę­dow­ni­ku przy tro­nie miłosierdzia,

Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świata,
prze­puść nam, Panie.

Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świata,
wysłu­chaj nas, Panie.

Baran­ku Boży, któ­ry gła­dzisz grze­chy świata,
zmi­łuj się nad nami.

Módl się za nami, św. Kasprze,
Aby­śmy się sta­li god­ny­mi obiet­nic Chrystusowych.

Boże, nasz Ojcze, Ty usta­no­wi­łeś św. Kaspra kapła­nem i prze­sław­nym apo­sto­łem Prze­naj­droż­szej Krwi Two­je­go Syna. Przez jego wsta­wien­nic­two spraw, pro­si­my Cię, aby­śmy doświad­czy­li obfi­tych owo­ców Ceny nasze­go Zba­wie­nia. Pro­si­my o to przez Chry­stu­sa, Two­je­go Syna, a nasze­go Pana i Boga, któ­ry z Tobą i Duchem Świę­tym żyje i kró­lu­je na wie­ki wie­ków. Amen.

Tłu­ma­cze­nie z j. angiel­skie­go — Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS