W inten­cji Ojczyzny”
Świę­ty Micha­le Archa­nie­le, pro­si­my ochroń naszą Ojczy­znę. Nie pozwól na dzia­ła­nie mocy pie­kiel­nych. Niech Jezus Chry­stus będzie naszym Kró­lem na zawsze, chce­my do Nie­go nale­żeć. Kocha­ny Jezu, kró­luj nam, bądź naszym wodzem w każ­dej sytu­acji i w każ­dej chwi­li. Jezu nasz Kró­lu broń i chroń nas: naszą Ojczy­znę, Pol­ski Naród, nas samych i świat cały. Niech Two­ja Prze­naj­droż­sza Krew będzie dla nas mocą i pomo­cą, i ochro­ną. Mat­ko i Kró­lo­wo Prze­naj­droż­szej Krwi — módl się za nami. Amen.