DSC_4468PODZIĘKOWANIE  BISKUPOWI   15.01.20017r. – Oża­rów, Tere­sa Świderska: 

Eks­ce­len­cjo —  kocha­ny Księ­że  Bisku­pie,   w  imie­niu Wspól­no­ty Krwi  Chry­stu­sa,  bar­dzo  dzię­ku­ję za  przy­by­cie do nas, do Domu Misyj­ne­go              w  Oża­ro­wie, któ­ry  jest  naszą  osto­ją. Tak  pięk­nie  ks. Biskup mówił  o Krwi Chry­stu­sa. Wyda­wać by  się  mogło, że tak  wie­le  wie­my  na  ten temat i trud­no nas  zasko­czyć, a  jed­nak zasko­czy­łeś  nas  Ekscelencjo.

Dzię­ku­je­my  za pięk­ne,  krze­pią­ce  sło­wa, któ­re  spra­wia­ją, że  wsta­je­my  ze  swo­ich  wygod­nych  kanap i  wycho­dzi­my z opłot­ków ducho­we­go  leni­stwa —  budzą  się  ducho­we  śpiochy.

Jak wiel­ką  moc  mają Two­je  Eks­ce­len­cjo sło­wa nie­jed­no­krot­nie  doświad­czy­li­śmy. Niech  wol­no  mi  będzie wspo­mnieć Stu­dzien­ną – miej­sco­wość  na  piel­grzy­mim  szla­ku  na  Jasną  Górę, a  jest  nas  tu  kil­ku wie­lo­let­nich pątników.

Tam  w  Stu­dzien­nej, po Mszy  Świę­tej, uskrzy­dle­ni Two­im Eks­ce­len­cjo  sło­wem i  napeł­nie­ni  wia­rą,  nadzie­ją i  miło­ścią  rusza­li­śmy w  dal­szą  dro­gę.   I tak  się  jakoś dziw­nie dzia­ło, że bąble  mniej  bola­ły i  buty  sta­wa­ły  się  wygod­niej­sze —  cho­ciaż  te  same, i  ple­cak  był lżej­szy i  uśmiech  wra­cał  na  twarz. Oto, co  mogą  zdzia­łać  sło­wa  prze­peł­nio­ne  tro­ską  i  miłością.

          Dzi­siaj  też Two­je  Eks­ce­len­cjo  sło­wa, są dla  nas, jak  wiatr w żagle, kie­dy  spró­bu­je­my  wypły­nąć  na  głę­bię naszej  wia­ry. One  spra­wia­ją, że sło­wa „Idź­cie i  gło­ście” nie  będą  tyl­ko  powta­rza­nym  hasłem, ale  są  wezwa­niem do czyn­ne­go apo­stol­stwa. Sło­wa  uczą,  ale to  przy­kład  pocią­ga. Nawią­żę  do słów Jana Chrzci­cie­la  z   dzi­siej­szej  Ewan­ge­lii, któ­re brzmią –  „ Ja to ujrza­łem i daję  świa­dec­two…”. Ja, ale  myślę, że  więk­szość  z  nas,   też daje­my  świa­dec­two. Oto  jest  taki  Biskup,  któ­re­mu  nie  strasz­na jest cho­ro­ba,  nie  strasz­na  odle­głość,  ani  pogo­da, nie  strasz­ny  trud.  Ot  taki  On  nasz,  taki  bli­ski, taki  praw­dzi­wy pasterz, za  któ­rym  chce  się  iść. Pasterz,  któ­re­go  głos  jest  nam  dobrze  zna­ny. Jest sza­no­wa­nym  paste­rzem,  a  zara­zem  kocha­ją­cym  ojcem,  cze­mu  dałeś  Eks­ce­len­cjo  wyraz  przy­tu­la­jąc  nas pod­czas modli­twy  Koron­ką  do  Krwi  Chry­stu­sa, a tak­że  pod­czas  Mszy  świę­tej.  Chcia­ło­by  się  powie­dzieć – zostań z  nami! – Potrze­bu­je­my Cię. Cza­sy  trud­ne,  dro­ga  krę­ta    i  koń­ca  utra­pień  nie  widać. Dobrze  jest  nam  z  Tobą. Zbu­du­je­my  dla  Cie­bie  Eks­ce­len­cjo namiot z  naszej codzien­nej  modli­twy,  któ­ry  osło­ni  Cię przed ostry­mi,  wro­gi­mi strza­ła­mi ludz­kich wypo­wie­dzi lub czy­nów.  Będzie­my Cię  nasz  dobry Ojcze  zanu­rzać  w  Prze­naj­droż­szej Krwi  Chry­stu­sa —  pro­sząc u  pro­gu  roku  2017: – Panie Jezu obdarz  Księ­dza  Bisku­pa  wie­lo­ma  łaska­mi,     i  spraw, aby   mógł  być dla  nas, a  my  dla  Nie­go – aby­śmy  byli JEDNO. Aby  uczył  nas, jak  zmie­niać  świat. Niech  Bóg  bło­go­sła­wi  na tę kapłań­ską  dro­gę. Szczęść  Boże!

 

Tere­sa Świ­der­ska — ani­ma­tor­ka Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go Wspól­no­ty Krwi Chrystusa