Nada­wa­ne na żywo 23 maj 2017
Gościem Tema­tu Dnia był Grze­gorz Gór­ny, publi­cy­sta tygo­dni­ka „wSie­ci” i autor książ­ki „Tajem­ni­ce Fati­my. Naj­więk­szy sekret XX wie­ku”, któ­ry w roz­mo­wie z Mate­uszem God­kiem odniósł się do tego, czy wyda­rze­nia, któ­re aktu­al­nie ter­ro­ry­zu­ją Euro­pę były prze­po­wie­dzia­ne przez Mary­ję w Fati­mie.