Wędrów­ki z Radiem Nie­po­ka­la­nów: Ks. Seba­stian Pię­ta CPPS i ks. kle­ryk Piotr Stan­kow­ski, Misjo­na­rze Krwi Chrystusa


 

https://images.app.goo.gl/ouQ3CtXeVd5LVM8x5

Gość­mi Rafa­ła Węglew­skie­go i Pio­tra Koche­la w audy­cji „Wędrów­ki z Radiem Nie­po­ka­la­nów” będą Ks. Seba­stian Pię­ta CPPS i ks. kle­ryk Piotr Stan­kow­ski, Misjo­na­rze Krwi Chrystusa.

Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa jest Sto­wa­rzy­sze­niem Życia Apo­stol­skie­go, do któ­re­go nale­żą kapła­ni i bra­cia. Zało­ży­cie­lem jest św. Kasper del Bufa­lo, rzym­ski kapłan (1786–1837). Widział on potrze­bę stwo­rze­nia wśród kapła­nów życia wspól­no­to­we­go, pozwa­la­ją­ce­go na pogłę­bie­nie życia ducho­we­go i aktyw­niej­sze dzia­ła­nia misyj­ne zarów­no we wła­snym kra­ju, jak i poza jego gra­ni­ca­mi. Przy pomo­cy swe­go ojca ducho­we­go, wiel­kie­go czci­cie­la i pro­pa­ga­to­ra ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa, bpa Fran­cisz­ka Alber­ti­nie­go, zało­żył Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa w 1815 roku.

Pierw­szym Domem Misyj­nym mło­de­go Zgro­ma­dze­nia był sta­ry, opusz­czo­ny klasz­tor św. Felik­sa w Gia­no, w Umbri, któ­ry został misjo­na­rzom ofia­ro­wa­ny przez papie­ża Piu­sa VII.

Trzy fila­ry: Misja – Wspól­no­ta – Ducho­wość – cha­rak­te­ry­zu­ją cha­ry­zmat oraz życie i apostolstwo.