Pro­śmy Ducha Świę­te­go w inten­cji wybo­rów u Misjo­na­rzy CPPS i we Wspól­no­cie Krwi Chrystusa
Modli­twa w inten­cji CPPS i WKC