Wojo­wa­di­na, to Auto­no­micz­ny okręg w pół­noc­nej Ser­bii. My z misją byli­śmy w nastę­pu­ją­cych miej­scach: Futog, Slan­ka­men, Srem­ska Mitro­wi­ca, Sub­o­ti­ca, Śid, Vrbas.

FUTOG - ks. Ante, proboszcz

 SLANKAMEN - Beri­sław Pie­tro­vic, proboszcz


  

SUBOTICA - ks. proboszcz

VRBASSrem­ska Mitrowica

Świa­dec­twa


Śid