Szósty  tydzień
WIELKI TYDZIEŃ  2021r.

Tema­tem tego  tygo­dnia  jest  nawró­ce­nie

Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” (Mk 1,15

 „Nawra­caj­cie się” — co to zna­czy? Naj­pierw nale­ży zauwa­żyć,  że wezwa­nie to nie jest skie­ro­wa­ne jedy­nie do wiel­kich grzesz­ni­ków, ate­istów, ale tak­że do każ­de­go z nas.

 Każ­dy z nas może coś zmie­nić na lepsze.
Jed­nym z pierw­szych ele­men­tów owej wewnętrz­nej prze­mia­ny jest zoba­cze­nie swo­je­go grze­chu.  Bez takie­go przy­zna­nia nie ma praw­dzi­we­go nawró­ce­nia.

Wiel­ki  Post 2021r.

Nawró­ce­nie  —  tydzień  szósty

Nawra­caj­cie się i wierz­cie w Ewan­ge­lię” (Mk 1,15). Sło­wa te wypo­wie­dział Chry­stus na począt­ku swo­jej publicz­nej dzia­łal­no­ści, gdy modlił się na pusty­ni i gdy odrzu­cił poku­sy sza­ta­na. „Nawra­caj­cie się”. Co to zna­czy? Naj­pierw nale­ży zauwa­żyć,    że wezwa­nie to nie jest skie­ro­wa­ne jedy­nie do wiel­kich grzesz­ni­ków, ate­istów, ale tak­że do każ­de­go z nas. Każ­dy z nas może coś zmie­nić na lepsze.
Jed­nym z pierw­szych ele­men­tów owej wewnętrz­nej prze­mia­ny jest zoba­cze­nie swo­je­go grze­chu, po pro­stu przy­zna­nie się do grze­chu. Bez takie­go przy­zna­nia nie ma praw­dzi­we­go nawrócenia.

Dru­gim eta­pem nasze­go nawra­ca­nia się jest wyzna­nie grze­chu. Do grze­chu trze­ba się nie tyl­ko przy­znać, ale go tak­że wyznać,   po pro­stu — trze­ba grzech z sie­bie wyrzu­cić. Gdy czło­wiek się czymś zatru­je, lekarz usi­łu­je wydo­stać tru­ci­znę z jego orga­ni­zmu. Grzech uzna­ny, ale nie wyzna­ny dalej jest cię­ża­rem wewnętrz­nym człowieka.

Trze­cim eta­pem nasze­go nawra­ca­nia się jest odwró­ce­nie się  od grze­chu.  W kate­chi­zmie nazy­wa się to moc­nym posta­no­wie­niem poprawy

Dru­ga część głów­ne­go wezwa­nia na okres Wiel­kie­go Postu brzmi: „wierz­cie w Ewan­ge­lię. Wie­rzyć w Ewan­ge­lię, to nie tyl­ko akcep­to­wać Boże sło­wo, ale tak­że wypeł­niać to sło­wo, czy­li   w wie­rze­niu Ewan­ge­lii zawar­te jest tak­że oka­zy­wa­nie Bogu posłu­szeń­stwa. Odno­wie­nie wia­ry w Ewan­ge­lię moż­na by uwa­żać za głów­ny cel Wiel­kie­go Postu, za naj­lep­szy spo­sób przy­go­to­wa­nia się do świąt wielkanocnych.
Ten pro­ces cią­głe­go nawra­ca­nia się i ponow­ne­go zawie­rza­nia Ewan­ge­lii może być trak­to­wa­ny jako odna­wia­nie przy­mie­rza   z Bogiem.

Opra­co­wa­ne na  pod­sta­wie tek­stu  ks. Sła­wo­mi­ra Marek