Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa !

ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS
Dro­dzy wybacz­cie, że dosta­nie­cie tę wia­do­mość może nie tyko raz, ale spra­wa jest waż­na. Teraz doko­nu­je się wal­ka ducho­wa. Tu nie cho­dzi tyl­ko o abor­cję lecz o ist­nie­nie w Euro­pie cywi­li­za­cji życia i cywi­li­za­cji zachod­niej opar­tej na filo­zo­fii grec­kiej, pra­wie rzym­skim i Chrze­ści­jań­stwie. Wie­le orga­ni­za­cji obcych Ewan­ge­lii i sata­ni­stycz­nych ze świa­ta bie­rze w tym udział co dzie­je się w Pol­sce, dla­te­go jako Rodzi­na Krwi Chry­stu­sa podej­mij­my gor­li­wą modli­twę do Krwi Chry­stu­sa. Pro­po­nu­ję nie tyl­ko jed­ną tajem­ni­cę Koron­ki do Krwi Chry­stu­sa ale cały róża­niec w inten­cji ochro­ny przez Krew Chry­stu­sa naszej Ojczy­zny, o usta­nie prze­mo­cy, o pokój w naszej Ojczyź­nie i o zakoń­cze­nie epi­de­mii w Pol­sce i na świe­cie. Amen
Z bło­go­sła­wień­stwem w Krwi Baran­ka Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC razem z Radą Krajową
Ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS