W spo­tka­niu uczest­ni­czy­li Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa (CPPS), od lewej Misjo­nar­ki Krwi Chry­stu­sa (MSC) i Ado­ra­tor­ki Krwi Chry­stu­sa (ASC)

Spo­tka­nie prze­bie­gło w rodzin­nej atmos­fe­rze.  Naj­pierw podzie­li­li­śmy się tym co robi­my razem ze świec­ki­mi  w naszych Zgro­ma­dze­niach.  Potem była pre­zen­ta­cja z MERLAP IV z Rzy­mu któ­rą przed­sta­wi­łem. Roz­ma­wia­li­śmy o moż­li­wo­ściach współ­pra­cy . Ok. 12.00 mie­li­śmy wspól­ną Mszę św.  i wspól­ny obiad.

Ks. Bogu­sław CPPS