Zapra­sza­my ser­decz­nie na spływ kaja­ko­wy rze­ką War­tą dla mło­dych od 16 roku życia.
Koszt: 180 zł z wyżywieniem.

Ter­min: 08–11 lip­ca 2024.

Trze­ba zabrać ze sobą namiot, śpi­wór, kari­ma­tę, ple­cak pod­ręcz­ny: kubek, sztuć­ce, latar­ka, płaszcz prze­ciw­desz­czo­wy, nakry­cie gło­wy, pro­tek­tor sło­necz­ny, zale­ca­ne ręka­wicz­ki rowe­ro­we, san­da­ły, spoden­ki krót­kie, coś cie­plej­sze­go do ubra­nia w nocy, chu­s­tecz­ki nawilżane.

Wię­cej infor­ma­cji:
Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa
511–577-610
797–002-334