30.06.24 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie odbył się odpust Krwi Chrystusa. Gościliśmy Ks. Bpa Antoniego Długosza, który przewodniczył Mszy świętej odpustowej.

Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie gości­li­śmy Ks. Bpa Anto­nie­go Dłu­go­sza, któ­ry prze­wod­ni­czył Mszy świę­tej odpu­sto­wej jak i poświę­cił dol­ny kościół — kapli­cę w naszym nowym koście­le.
Uro­czy­stość uświet­nił zapro­szo­ny z Lubli­na Zespół wokal­no-muzycz­ny IHS, któ­ry przed i po Mszy świę­tej uwiel­biał Boga pie­śnia­mi.
W pro­gra­mie była też Dro­ga Krwi Chry­stu­sa — pro­wa­dzą­ca przez 7 Kaplic zwią­za­nych z Różań­cem do Krwi Chrystusa.


Uwiel­bie­nie.


Uro­czy­sta Msza Świę­ta ku czci Krwi Chrystusa.


Poświę­ce­nie dol­ne­go kościoła.


Dro­ga Krwi Chrystusa.


Wspól­ne świę­to­wa­nie na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści odpustowej.


Zdję­cia od Basi klik­nij tutaj

Zdję­cia od Kasi klik­nij tutaj