W Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa na week­en­do­wych reko­lek­cjach zebra­li­śmy się  na wiel­kiej modli­twie: „Pol­ska Pod Krzy­żem”,  w inten­cji naszej Ojczy­zny. Modli­li się przed­sta­wi­cie­le Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z poszcze­gól­nych die­ce­zji: czę­sto­chow­skiej, kali­skiej, kato­wic­kiej, legnic­kiej, opol­skiej, wro­cław­skiej, zie­lo­no­gór­sko-gorzow­skiej. Modli­twie prze­wod­ni­czył ks. Hen­ryk Czu­bat CPPS

This sli­de­show requ­ires JavaScript.