Reko­lek­cje weekendowe/ sku­pie­nie na zakoń­cze­nie roku for­ma­cyj­ne­go i przed Odpu­stem Krwi Chry­stu­sa, to pięk­ny czas, aby podzię­ko­wać Panu Bogu i szu­kać świa­tła dla naszej Wspól­no­ty. Zapra­sza­my i cze­ka­my!
pobrane