Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa (WKC), dzia­ła­ją­ca przy naszej para­fii obcho­dzi w tym roku 20 lecie powsta­nia. Głów­nym punk­tem jubi­le­uszu była uro­czy­sta Msza świę­ta, spra­wo­wa­na w naszej kole­gia­cie 9 lutego.

Mszy świę­tej prze­wod­ni­czył ks. Krzysz­tof Suro­wa­niec CPPS, Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa, mode­ra­tor Wspól­no­ty w pod­re­gio­nie zamoj­skim do któ­re­go nale­ży nasza para­fial­na WKC. Obec­ne były tak­że ani­ma­tor­ki Wspól­no­ty w pod­re­gio­nie i diecezji.

W oko­licz­no­ścio­wej homi­lii ks. Krzysz­tof, zwró­cił uwa­gę na isto­tę powo­ła­nia czło­wie­ka. Powo­ła­nia któ­re­go z jed­nym spo­so­bów reali­za­cji może być wła­śnie przy­na­leż­ność do Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa. Przy­po­mniał tak­że postać św. Kaspra del Bufa­lo, zało­ży­cie­la i patro­na Wspólnoty.

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Po homi­lii miał miej­sce obrzęd przy­ję­cia do Wspól­no­ty dwóch nowych sióstr, któ­re po odczy­ta­niu proś­by o przy­ję­cie, otrzy­ma­ły z rąk księ­dza mode­ra­to­ra Sta­tu­ty Wspól­no­ty oraz krzy­żyk z sym­bo­licz­ną kro­plą krwi, znak przy­na­leż­no­ści do WKC.

Po zakoń­cze­niu litur­gii, wier­ni zgro­ma­dze­ni tego dnia w Kole­gia­cie mie­li moż­li­wość uca­ło­wa­nia reli­kwii św. Kaspra.

Dal­sza część uro­czy­sto­ści mia­ła miej­sce na Sali „Micha­el”. Wspól­ne świę­to­wa­nie było oka­zją do spo­tka­nia naszej para­fial­nej Wspól­no­ty z człon­ka­mi WKC z innych ostro­wiec­kich para­fii i nie tyl­ko. Jubi­le­uszo­we spo­tka­nie sta­ło się oka­zją do wspo­mnień i podzię­ko­wań. Sło­wa wdzięcz­no­ści za obec­ność Wspól­no­ty w życiu naszej para­fii wyra­zi­li m.in. ks. pro­boszcz J. Sar­wa i ks. T. Lutkowski. (…)

This sli­de­show requ­ires JavaScript.

Na począt­ku współ­pra­ca ta doko­ny­wa­ła się z Sio­stra­mi Ado­ra­tor­ka­mi Krwi Chry­stu­sa (ASC).

Wszyst­kich któ­rzy chcie­li­by zapo­znać się z ducho­wo­ścią Wspól­no­ty zapra­sza­my na spo­tka­nia for­ma­cyj­ne, któ­re odby­wa­ją się w każ­dą I sobo­tę mie­sią­ca po Mszy św. o godz. 7:00.
[ze stro­ny para­fial­nej: św. Micha­ła Archa­nio­ła w Ostrow­cu Świę­to­krzy­skim ]