W sobo­tę 19 listo­pa­da w Domu Misyj­nym w Łabuń­kach miał miej­sce dzień sku­pie­nia WKC w Pod­re­gio­nie Zamoj­skim. Gości­li­śmy na sku­pie­niu Radę Kra­jo­wą WKC: Ks. Danie­la Mokwę CPPS – mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go WKC i ani­ma­to­rów kra­jo­wych  Cze­sła­wę Nowak i Jerze­go Derdaka.

W sku­pie­niu uczest­ni­czy­li człon­ko­wie Wspól­no­ty z Kra­śni­ka, Świd­ni­ka, Cho­le­wia­nej Góry, Tar­no­brze­ga i Zamo­ścia. Tema­tem kon­fe­ren­cji, któ­rą wygło­sił ks. Andrzej Szy­mań­ski było „Posłu­szeń­stwo w Koście­le”. Po kon­fe­ren­cji uczest­ni­cy sku­pie­nia, podzie­le­ni na gru­py uda­li się na roz­wa­ża­nie Sło­wa Boże­go. Potem była Eucha­ry­stia, na któ­rej homi­lię wygło­sił ks. Daniel, a po niej smacz­ny obiad. Po połu­dniu Rada Kra­jo­wa spo­tka­ła się z ani­ma­to­ra­mi pod­re­gio­nu i diecezjalnymi.

Rów­nież w gro­nie ani­ma­to­rów opra­co­wa­li­śmy tre­ści czu­wa­nia noc­ne­go, któ­re będzie pro­wa­dzi­ła Wspól­no­ta z nasze­go podregionu.

Na zakoń­cze­nie sku­pie­nia w kapli­cy była ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i roz­wa­ża­nie tajem­nic prze­lań Krwi przez Pana Jezu­sa, któ­re popro­wa­dził ks. Andrzej.

wię­cej zdjęć od Cze­si i Mary­si KLIKNIJ TU

Cze­sła­wa Nowak