16  czerw­ca w Koście­le Świę­te­go Jerze­go w Kętrzy­nie odby­ło się sku­pie­nie para­fial­ne WKC.
Mszę Świę­tą popro­wa­dził Ks. Andrzej Szy­mań­ski z udzia­łem Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa z para­fii Św. Jerze­go i Św. Kata­rzy­ny w Kętrzy­nie.

Po Mszy Św. odby­ła się ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z Koron­ką do Krwi Chry­stu­sa.
W cza­sie Mszy św. Ks. Andrzej Szy­mań­ski przy­jął do Wspól­no­ty sio­strę Ali­nę Stel­ma­cho­wicz.

na zdję­ciu  wspól­no­to­wa sio­stra Ali­na z kwiat­ka­mi imie­ni­no­wy­mi  i ani­ma­tor­ki — sio­stry wspól­no­to­we: Lilia Sien­kie­wicz,  Kry­sty­na Maka­ryk oraz  Sta­sia,
któ­ra upie­kła na aga­pę prze­pysz­ne ciast­ka.

Po ado­ra­cji sio­stry  zapro­si­ły nas na aga­pę na któ­rej pro­wa­dzo­no cie­ka­wą dys­ku­sję. Ks. Andrzej wyja­śniał wszyst­kie zawi­łe spra­wy.
Lilia i Ks. Andrzej dzie­li­li się wra­że­nia­mi z piel­grzym­ki do Włoch.

 17 czerw­ca  w para­fii Św. Jerze­go była Nie­dzie­la Misyj­na. Ks. Andrzej odpra­wiał Msze Św., gło­sił kaza­nia, pro­pa­go­wał Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa i  Zgro­ma­dze­nie Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa.

Zapra­szał mło­dzież na Kaspe­riań­skie Dni Mło­dych.

Tere­sa Kujaw­ska