W dniach 4–6 listo­pa­da w naszym Domu Misyj­nym odby­ło się sku­pie­nie ani­ma­to­rów i osób zain­te­re­so­wa­nych. Sku­pie­nie popro­wa­dził Ks. Andrzej Szy­mań­ski z pomo­cą ani­ma­to­rek Pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go Hele­ną Połu­jań­ską i Lucy­ną Malec.

Myślą prze­wod­nią sku­pie­nia był trze­ci temat for­ma­cyj­ny — BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY SIĘ SMUCĄ, ALBOWIEM ONI BĘDĄ POCIESZENI (Mt 5,4).

W pią­tek po zała­twie­niu spraw orga­ni­za­cyj­nych uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy Świę­tej i wysłu­cha­li­śmy kon­fe­ren­cji wstęp­nej do tema­tu.

W sobo­tę rano odby­ła się kon­fe­ren­cja głów­na.
swarzewo-xi-2016-001

Następ­nie przez godzi­nę w gru­pach roz­wa­ża­li­śmy Pismo Świę­te — Łk 16,9–15.
swarzewo-xi-2016-003
O godz. 12 uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy Świę­tej.
O 15,30 odby­ło się spo­tka­nie uczest­ni­ków  i godzi­na pytań.
swarzewo-xi-2016-011
Na spo­tka­niu obcho­dzi­li­śmy imie­ni­ny ks. Andrze­ja i Tade­uszów.
swarzewo-xi-2016-012
swarzewo-xi-2016-007
swarzewo-xi-2016-006

Następ­nie odby­ło się spo­tka­nie  ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych, na któ­rym usta­li­li­śmy spra­wy zwią­za­ne z wyjaz­dem
na noc­ne czu­wa­nie do Czę­sto­cho­wy.

Wie­czo­rem w gru­pach wymie­nia­li­śmy doświad­cze­nia dot. ” życia sło­wem życia”., póź­niej uczest­ni­czy­li­śmy
w ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.

W nie­dzie­lę rano odby­ło się spo­tka­nie na któ­rym podzie­li­li­śmy się doświad­cze­nia­mi z pra­cy we Wspól­no­tach.

wpis przygotowała: Teresa Kujawska