Tym razem spo­tka­li­śmy się w dniach 10–12 czerw­ca br. w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie na ostat­nim już Sku­pie­niu WKC
w pod­re­gio­nie swa­rzew­skim przed okre­sem waka­cyj­nym. Mie­li­śmy oka­zję gościć Radę Kra­jo­wą WKC z Mode­ra­to­rem Kra­jo­wym
na cze­le – ks. Bog­da­nem Wit­kow­skim CPPS i ani­ma­to­rem kra­jo­wym WKC Jaro­sła­wem Wołod­kie­wi­czem.
DSC_0413
Kon­ty­nu­owa­li­śmy nasz tego­rocz­ny temat for­ma­cyj­ny, któ­ry prze­bie­ga pod hasłem peł­nie­nia woli Bożej.
Temat cząst­ko­wy brzmiał:
Każ­dy jest wybra­ny, aby peł­nić Wolę Bożą – prze­szko­dy i zagro­że­nia w wypeł­nia­niu Woli Bożej.
Został on opra­co­wa­ny przez Radę Kra­jo­wą i jest 
zamiesz­czo­ny w wyda­nym przez nasze wydaw­nic­two POMOC zeszy­cie for­ma­cyj­nym.
DSC_0365
Ks. Andrzej Szy­mań­ski mode­ra­tor nasze­go pod­re­gio­nu w cza­sie kon­fe­ren­cji uwy­pu­klił pro­blem dzia­ła­nia sza­ta­na i ska­że­nia naszej ludz­kiej natu­ry jako dwa pod­sta­wo­we źró­dła trud­no­ści w wypeł­nia­niu woli Bożej.
DSC_0368 DSC_0372

????????????????????????????????????
Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ła się „Godzi­na pytań” — uczest­ni­cy sku­pie­nia zasy­pa­li ks. Bogu­sła­wa i ks. Andrze­ja wie­lo­ma pyta­nia­mi dot. Wspól­no­ty i spraw roz­wo­ju ducho­we­go.

DSC_0383
Sio­stra Helen­ka jak zwy­kle ma nam coś do powie­dze­nia.
DSC_0386 (1)
Pro­gram sku­pie­nia posze­rzo­ny został o spo­tka­nie z Radą Kra­jo­wą WKC w cza­sie któ­re­go omó­wi­li­śmy naj­waż­niej­sze spra­wy dot. dzia­ła­nia i roz­wią­zy­wa­nia pro­ble­mów we Wspól­no­cie.
DSC_0390

W sobo­tę wie­czo­rem Uczest­ni­cy ado­ro­wa­li Pana Jezu­sa i modli­li się o uzdro­wie­nie duszy i cia­ła.

W nie­dziel­nej  litur­gii Mszy świę­tej uczest­ni­czy­ły :

Sio­stra Mar­le­na z Bie­dru­ska — I czy­ta­nie listu św. Paw­ła.
DSC_0395
Sio­stra Gie­nia z Gdy­ni — odśpie­wa­ła psalm.
DSC_0396
Sio­stra Ewa z Gdań­ska — II czy­ta­nie listu Św. Paw­ła.
DSC_0398
Ks. Bogu­sław przy­jął do Wspól­no­ty sio­strę Gabrie­lę z Koście­rzy­ny.
DSC_0405
Na nie­dziel­nym spo­tka­niu zło­ży­li­śmy ser­decz­ne życze­nia i podzię­ko­wa­nia za 28 let­nią posłu­gę kapłań­ską ks. Bogu­sła­wo­wi..
DSC_0423

Podzię­ko­wa­li­śmy ks. Andrze­jo­wi za rocz­ną, owoc­ną współ­pra­cę ze Wspól­no­tą i pro­si­li­śmy o jesz­cze …

????????????????????????????????????
Podzię­ko­wa­nia dla ani­ma­to­ra Jar­ka z ser­decz­ny­mi życze­nia­mi imie­ni­no­wy­mi.

DSC_0432
Na  pod­su­mo­wu­ją­cym spo­tka­niu ani­ma­to­rów usta­li­li­śmy dal­sze dzia­ła­nia, kto­re umie­ści­li­śmy w Ani­ma­to­rze nr 5.

Do zoba­cze­nia po waka­cjach!

rela­cje udo­stęp­ni­ła Tere­sa Kujaw­ska — Ani­ma­tor­ka dDie­ce­zji wWar­miń­skiej

Swa­rzew­ski — „Nasz Ani­ma­tor” »>KLIKNIJ
Stro­na „Pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go” »> KLIKNIJ