W dniach 20–22 listo­pa­da 2015 r w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie odby­ło się sku­pie­nie ani­ma­to­rów para­fial­nych i die­ce­zjal­nych WKC Pod­re­gio­nu Swarzewskiego.

Na sku­pie­niu żyli­śmy Sło­wem życia : „Mówi Pan Bóg, Któ­ry jest, Któ­ry był i Któ­ry przy­cho­dzi. Wszech­mo­gą­cy”  (Ap1,8).    W pią­tek mie­li­śmy oka­zję do roz­mów mię­dzy sobą i  poza­ła­twia­nia spraw orga­ni­za­cyj­nych.Skupienie i czuwanie 001 Po kola­cji uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy świę­tej, a potem wysłu­cha­li­śmy kon­fe­ren­cji wstęp­nej, któ­rą wygło­sił ks. Andrzej Szy­mań­ski CPPS    Skupienie i czuwanie 004                                                                

W sobo­tę po modli­twie poran­nej i śnia­da­niu roz­po­czę­li­śmy okres mil­cze­nia i z uwa­gą wysłu­cha­li­śmy kon­fe­ren­cji, któ­rej tema­tem prze­wod­nim był: „Świę­ty Jan Paweł II — histo­ria czło­wie­ka prze­le­wa­ją­ce­go krew”. Tra­dy­cją jest spo­tka­nie modli­tew­ne na któ­rym roz­wa­ża­my Pismo Świę­te.Skupienie i czuwanie 016                               O 12 odby­ła się Msza świę­ta ku czci Krwi Chry­stu­sa, a o 15 jak zazwy­czaj Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go.                                                             Po połu­dniu zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy spo­tka­nie imie­ni­no­we Ks. Andrze­ja i godzi­nę pytań.Skupienie i czuwanie 011Na spo­tka­niu ani­ma­to­rów para­fial­nych i die­ce­zjal­nych usta­li­li­śmy cze­ka­ją­ce nas w listo­pa­dzie i grud­niu zada­nia. Wizy­ty księ­dza mode­ra­to­ra w para­fiach i orga­ni­za­cja czu­wa­nia noc­ne­go na Jasnej Górze w grud­niu 12/13. 2015 r.

Wie­czo­rem mie­li­śmy moż­li­wość wymia­ny doświad­czeń, spo­wie­dzi i Ado­ra­cji Chry­stu­sa. Uczest­ni­czy­li­śmy w ado­ra­cji z modli­twą o uzdro­wie­nie duszy i ciała.

22 listo­pa­da z rana uczest­ni­czy­li­śmy we Mszy świętej

Odby­ło się tak­że spo­tka­nie z ani­ma­to­ra­mi pod­su­mo­wu­ją­ce skupienie.

                                                                                                                                                                                                                                            Tere­sa Kujawska