Nasz  Ani­ma­tor  / Wrze­sień 2018  Nr. 18

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa

Pod­re­gion Swa­rzew­ski

Dom Misyj­ny Świę­te­go Józe­fa, Swa­rze­wo
ks. Pro­no­bi­sa 6a, 84–100 Puck

http://dommisyjnyswarzewo.blogspot.com/

tel. (58) 674 14 29

Wrze­sień 2018  Nr. 18

 
Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa.

Dro­dzy Ani­ma­to­rzy, Człon­ko­wie i Sym­pa­ty­cy WKC!

Odda­ję do Waszych rąk nowy 18 numer Nasze­go Ani­ma­to­ra, zawie­ra­ją­ce­go naj­now­sze infor­ma­cje z życia WKC w Pod­re­gio­nie Swa­rzew­skim. Jeste­śmy już po pierw­szym Sku­pie­niu ani­ma­to­rów i sym­pa­ty­ków w nowym roku for­ma­cyj­nym 2018/2019. Odby­ło się ono w Domu Misyj­nym w Swa­rze­wie w dniach 14–16 wrze­śnia br. i wzię­ło w nim udział ponad 30 osób. Cie­szy­my się z nowej wspól­no­ty WKC z para­fii pw. Macie­rzyń­stwa NMP w Jodłow­nie, z któ­rej 4 oso­by wzię­ły udział w sku­pie­niu. W nie­dzie­lę z kolei na mszy św. dwie nasze sio­stry, któ­re już od dłuż­sze­go cza­su bio­rą żywy udział w życiu WKC prze­czy­ta­ły list do Pana Jezu­sa pro­sząc o przy­ję­cie ich do Wspól­no­ty. Pod­czas nasze­go sku­pie­nia było wie­le żywych dys­ku­sji. Uświa­do­mi­li­śmy sobie m.in. pro­blem nie­naj­lep­sze­go wyko­ny­wa­nia pie­śni reli­gij­nych pod­czas litur­gii i ado­ra­cji. Posta­no­wi­li­śmy, że od następ­ne­go sku­pie­nia zadba­my o lep­szą opra­wę muzycz­ną i przed każ­dą mszą św. będzie­my ćwi­czyć wspól­ny śpiew.

Nato­miast temat, któ­ry będzie­my roz­wa­żać w tym roku for­ma­cyj­nym zwią­za­ny jest z Trze­cią Oso­bą Trój­cy Świę­tej, czy­li Duchem Świę­tym. Temat ten jest roz­wa­ża­ny w całym Koście­le Pol­skim, a my jako Zgro­ma­dze­nie CPPS i WKC mamy obo­wią­zek dzia­łać i żyć w jed­no­ści z całym Kościo­łem kato­lic­kim.

Temat ten został podzie­lo­ny na 10 eta­pów, prze­pra­co­wy­wa­nych przez kolej­ne 10 mie­się­cy, poczy­na­jąc od wrze­śnia br. I tak mamy:

Zobacz więcej na»> stronie swarzewskiej «<