19.10.2015 r. w para­fii pw. Św. Urszu­li Ledó­chow­skiej w Gdań­sku na Cheł­mie odbył się odpust para­fial­ny św. Kaspra.  O godz. 18.00 odby­ła się uro­czy­sta Msza Świę­ta, a po mszyspo­tka­nie WKC.

20.10.2015 r.  w para­fii pw. Chry­stu­sa Odku­pi­cie­la w Gdań­sku na   Żabian­ce odbył się   odpust  para­fial­ny  św.  Kaspra. O godz. 18.30 odby­ła się uro­czy­sta Msza Świę­ta, a po mszy  spo­tka­nie WKC.

21.10.2015 r. w para­fii pw. Ducha Świę­te­go w Gdy­ni na Dąbro­wie odbył się odpust die­ce­zjal­ny św. Kaspra. O godz. 18.00 odby­ła się uro­czy­sta Msza Święta.

PA210196    PA210197

Gdańsko-Gdańskie organizatorki
Gdań­sko-Gdań­skie organizatorki

Wię­cej na stro­nie Swa­rzew­skiej

Tere­sa Kujawska