Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa

Tego­rocz­ny odpust Krwi Pana Jezu­sa w Pozna­niu prze­bie­gał tro­chę nie­ty­po­wo. Nie przy­je­chał bowiem do nas żaden Misjo­narz Krwi Chry­stu­sa. Posta­no­wi­li­śmy jed­nak świę­to­wać tę uro­czy­stość jak co roku w Sank­tu­arium Prze­naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa w Pozna­niu, gdzie w XIV w. miał miej­sce cud Eucha­ry­stycz­ny (www.trzyhostie.pl). „Nasz” dzień to sobo­ta — wigi­lia uro­czy­sto­ści. Roz­po­czę­li­śmy godzin­ną Ado­ra­cją Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu z roz­wa­ża­niem sied­miu Prze­lań Krwi Chry­stu­sa. Potem była spra­wo­wa­na Eucha­ry­stia w inten­cji dzięk­czyn­nej za dar Prze­naj­droż­szej Krwi P. Jezu­sa i z proś­bą o roz­wój ducho­wy i liczeb­ny naszej wspól­no­ty oraz byśmy wzra­sta­li w miło­ści do Boga i ludzi. Zawsze tę mszę świę­tą spra­wo­wał Misjo­narz CPPS. W tym roku god­nie zastą­pił go ks. Kano­nik Wal­de­mar Hanas. Modli­twa tego dnia mia­ła nie­zwy­kły cha­rak­ter – była peł­na sku­pie­nia i mocy. Nasze ser­ca napeł­ni­ły się rado­ścią i poko­jem. Pod­kre­śla­ły to szcze­gól­nie sio­stry z die­ce­zji Gnieź­nień­skiej, któ­re od nie­daw­na bio­rą udział w naszych spo­tka­niach.

1 lip­ca, rów­nież w Sank­tu­arium, była spra­wo­wa­na przez kanc­le­rza Kurii Metro­po­li­tal­nej, ks. prał. Ire­ne­usza Dosza, uro­czy­sta msza św. odpu­sto­wa. W kaza­niu ks. Dosz przed­sta­wił św. Kaspra i histo­rię powsta­nia Zgro­ma­dze­nia Misjo­na­rzy CPPS. Cie­ka­wie mówił też o Sied­miu Prze­la­niach Krwi Chry­stu­sa. Jako WKC uświet­ni­ły­śmy litur­gie pro­ce­sją darów. Po uro­czy­sto­ści zeszli­śmy do dol­nej kapli­cy, gdzie miał miej­sce cud Eucha­ry­stycz­ny i moż­na nabrać cudow­nej wody z histo­rycz­nej stud­ni.

Sobot­nia Eucha­ry­stia w Sank­tu­arium Prze­naj­droż­szej Krwi Pana Jezu­sa w Pozna­niu

A potem, na aga­pie wspo­mi­na­li­śmy minio­ny rok for­ma­cyj­ny. Dzie­li­li­śmy się swo­imi doświad­cze­nia­mi i rado­ścią bycia we Wspól­no­cie. Naszym spe­cjal­nym gościem była współ­sio­sta Maria Przy­był z WKC w Ostro­wie Wlkp. Była u nas już w ubie­głym roku i tak ducho­wo prze­ży­ła tę uro­czy­stość, że pra­gnę­ła być ponow­nie z nami. Na aga­pie podzie­li­ła się swo­im świa­dec­twem, jak to św. Kasper spo­wo­do­wał, że zapra­gnę­ła nale­żeć do WKC.

Spe­cjal­nie pra­gnie­my podzię­ko­wać kusto­szo­wi Sank­tu­arium Prze­naj­droż­szej Krwi ks. prof. Lesz­ko­wi Wil­czyń­skie­mu, że tak ser­decz­nie nas gości w tej Świą­ty­ni i ogar­nia nas swo­ją modli­twą i opie­ką. Dzię­ku­je­my tak­że Misjo­na­rzom Krwi Chry­stu­sa, ufa­jąc, że rów­nież modli­li się za naszą małą poznań­ską Wspól­no­tę. Z całe­go ser­ca Bóg zapłać.

Mar­le­na Czu­pry­niak

link»>Sank­tu­arium Naj­święt­szej Krwi Pana Jezu­sa w Pozna­niu «<link