przy­go­to­wa­ła Tere­sa Kujaw­ska -

GDZIE CHRZEST TAM NADZIEJA
Pod takim hasłem odby­ły się ogól­no­pol­skie obcho­dy jubi­le­uszu 1050 — lecia Chrztu Pol­ski w Pozna­niu w sobo­tę 16 kwiet­nia 2016 r.

Pro­gram dnia

Cz. I

  • 10.00 Począ­tek zgro­ma­dze­nia, zawią­za­nie wspól­no­ty, modli­twa, pie­śni Uwiel­bie­nia
  • 10.50  OFICJALNE  ROZPOCZĘCIE  JUBILEUSZOWEGO ŚWIĘTOWANIA  „Gdzie chrzest, tam nadzie­ja”.       adres stro­ny z pie­śnią —    https://youtu.be/-SUn0ejU844
  • 14.00 Eucha­ry­stia z chrztem doro­słych i posła­niem wień­czą­ca cen­tral­ne obcho­dy 1050. Rocz­ni­cy Chrztu Pol­ski

Cz. II

19.00. Kon­cert jubi­le­uszo­wy, musi­cal  Jesus Christ Super­star”  (spek­takl reali­zo­wa­ny przez Teatr Muzycz­ny w Pozna­niu, wysta­wio­ny na INEA Sta­dion, w roli Jezu­sa — Marek Pie­kar­czyk — TSA)

Uro­czy­sto­ści uświet­ni­li  Legat Papie­ski Pie­tro Paro­lin oraz nun­cjusz apo­stol­ski Cele­sti­no Miglio­re  Spo­tka­nie otwo­rzył metro­po­li­ta poznań­ski abp Sta­ni­sław Gądec­ki oraz mar­sza­łek woje­wódz­twa Marek Woź­niak.    Rado­slaw Pazu­ra i Doro­ta Cho­tec­ka  popro­wa­dzi­li część I zawie­ra­ją­cą modli­twy, świa­dec­twa, śpie­wy i tań­ce uwiel­bie­nia.

Oko­ło 35 tys. osób wzię­ło udział we mszy świę­tej pod prze­wod­nic­twem lega­ta papie­skie­go kar­dy­na­ła Pie­tro Paro­li­na.

5712526c7eff2_p

Jesus Christ Super­star” na zakoń­cze­nie obcho­dów 1050. rocz­ni­cy chrztu Pol­ski, to był świet­ny pomysł. Nawet deszcz prze­stał padać.

57128d1582095_p

Naszą Wspól­no­tę Krwi Chry­stu­sa z Pod­re­gio­nu Swa­rzew­skie­go repre­zen­to­wa­li: ks. Andrzej Szymański,CPPS, Lucy­na Malec i Tere­sa Kujaw­ska.

Czy­taj wię­cej: http://www.gloswielkopolski.pl/wiadomosci/poznan/a/rocznica-chrztu-tysiace-wiernych-na-mszy-na-stadionie,9883524/