Spo­tka­nie Opłat­ko­we w Die­ce­zji Bia­ło­stoc­kiej w dniu 28 12. 2018 roku.

Na spo­tka­niu gości­li­śmy ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go — mode­ra­to­ra pod­re­gio­nu oża­row­skie­go, a tak­że nasze­go opie­ku­na die­ce­zjal­ne­go - ks. Andrze­ja Koza­kie­wi­cza.

W pierw­szej czę­ści odby­ło się mini sku­pie­nie, a potem opła­tek.
Ks. Bogu­sław wygło­sił kon­fe­ren­cję na temat kształ­to­wa­nia sumie­nia w dzi­siej­szych cza­sach, Jakie są zagro­że­nia i jak powin­no się postę­po­wać wg nauki Kościo­ła i Ewan­ge­lii.

Po kon­fe­ren­cji spo­tka­li­śmy się na ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w kapli­cy.|
Ado­ra­cja prze­bie­ga­ła w ciszy, tyl­ko Jezus i ja.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Były kolę­dy i doświad­cze­nia w trak­cie Aga­py, oraz dzie­le­nie się opłat­kiem, i loso­wa­nie , kto za kogo będzie się modlić przez następ­ny rok.
Dzię­ku­je­my wszyst­kim oso­bom, któ­re przy­czy­ni­ły się, aby nasza aga­pa była obfi­ta i smacz­na.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Zakoń­czy­li­śmy Mszą Świę­tą ogól­ną dla wszyst­kich para­fian, Ks. Bogu­sław wygło­sił homi­lię. Potem poże­gna­li­śmy się i roze­szli do domów.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Mamy nadzie­ję na sku­pie­nie jed­no­dnio­we w naj­bliż­szym cza­sie.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa.