Elż­bie­ta Dzie­nis -
Sku­pie­nie roz­po­czę­li­śmy od nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej.
Po Mszy Świę­tej i kola­cji, poszli­śmy do Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go —  Pal­lo­ty­nów na Miste­rium Męki Pań­skiej.
Było to nie­zwy­kłe prze­ży­cie dla nas, na pro­gu wiel­kie­go postu, zwłasz­cza, że prze­sła­nie było zaska­ku­ją­ce; Tajem­ni­ca Miło­sier­dzia.
Pod­czas poszcze­gól­nych odsłon, mia­łam wra­że­nie, że Jezus wyraź­nie kie­ru­je do mnie sło­wa, zachę­ca­jąc tym samym, do prze­ży­wa­nia Wiel­kie­go Postu w szcze­gól­nej z Nim bli­sko­ści. Rów­nież Sło­wo Życia tego sku­pie­nia: „ …Tyś jest mój… Umi­ło­wa­ny”, zachę­ca­ło do bli­sko­ści z Jezu­sem
        DSC00340 DSC00361
Oprócz sta­łych punk­tów pro­gra­mu sku­pie­nia, mia­ły miej­sce mia­no­wa­nia nowych ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych; dru­gie­go ani­ma­to­ra w die­ce­zji Ełc­kiej,
20160221_111845
dwie oso­by pierw­sze­go kon­tak­tu w die­ce­zji Radom­skiej. Szcze­gól­nie cie­szy­li­śmy się z współ­sióstr w Die­ce­zji Radom­skiej (dotych­czas „bia­ła” pla­ma).
20160221_111745  

Podzię­ko­wa­li­śmy rów­nież dotych­cza­so­wej ani­ma­tor­ce Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go, s. Gra­żyn­ce i powi­ta­li­śmy nową, s. Tere­skę.
  

Oma­wia­li­śmy przy­go­to­wa­nie do majo­we­go odpu­stu, Mat­ki Bożej Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. W tym roku Pod­re­gion Oża­row­ski, jest odpo­wie­dzial­ny za opra­wę Mszy Świę­tej odpu­sto­wej.

Mie­li­śmy oka­zję zoba­czyć doku­ment, zatwier­dza­ją­cy sta­tut WKC Regio­nu Pol­skie­go, przez Mode­ra­to­ra Gene­ral­ne­go, CPPS.
general_zatwierdzenie_statutu_wkc                              20160220_170239

Pod­czas spra­wo­wa­nia Mszy Świę­tej nie­dziel­nej do WKC wstą­pi­ły dwie oso­by z die­ce­zji War­szaw­sko-Pra­skiej, z Jabłon­nej.
20160221_081352      20160221_081644
Na roze­sła­nie, po udzie­le­niu bło­go­sła­wień­stwa, ks. Bogu­sław, życzył nam jed­no­ści po mię­dzy nami i aby Krew Chry­stu­sa była gło­szo­na w naszych wspól­no­tach i para­fiach.

Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

                                                                                                                                    Elż­bie­ta

zobacz rów­nież na: Die­ce­zja Bia­ło­stoc­ka

DSC0grupa1