Kon­fe­ren­cja wygło­szo­na 3.06.2017 r. przez ks. Bogu­sła­wa Wit­kow­skie­go CPPS — Mode­ra­to­ra Kra­jo­we­go WKC

Dzię­ku­je­my Bogu za ten czas bez­po­śred­nio przed Uro­czy­sto­ścią Zesła­nia Ducha Świę­te­go. Gości­li­śmy tym razem Radę Kra­jo­wą, a wła­ści­wie Ani­ma­to­ra Kra­jo­we­go WKC Jaro­sła­wa Wołodkiewicza.

W kon­fe­ren­cji wstęp­nej przy­po­mnia­łem powo­ła­nie ludzi świec­kich na pod­sta­wie doku­men­tu św. Jana Paw­la II Chri­sti­fi­de­les Laici. Kim są świec­cy? To ci wszy­scy, któ­rzy nie mają świe­ceń praw­nie usta­no­wio­nych w Kościele(CL 9). Mówi­łem o for­ma­cji ducho­wej przez modli­twę, Eucha­ry­stię, życie Sło­wem Bożym, i pie­lę­gno­wa­nie Łaski Uświę­ca­ją­cej. Mówi­łem o odpo­wie­dzial­no­ści za sie­bie i za innych, mówi­łem o powo­ła­niu do świę­to­ści, do Miło­ści i do jed­no­ści, któ­re two­rzą praw­dzi­wą Wspól­no­tę w Kościele.

W pierw­szą sobo­tę mie­sią­ca 3.06.2017 r. na homi­lii poru­szy­łem temat zawie­rze­nia Pol­ski Maryi, któ­ry doko­na się na Krzep­tów­kach 06.06. tego roku przez Epi­sko­pat Pol­ski w rocz­ni­cę histo­rycz­ne­go Ofia­ro­wa­nia, doko­na­ne­go przez kard. Augu­sta Hlon­da 8,.09.1946 roku. ” Zwy­cię­stwo, gdy przyj­dzie przyj­dzie przez Mary­ję”. Nie wol­no o tych sło­wach opatrz­no­ścio­we­go kar­dy­na­ła zapo­mnieć. Roz­wa­ża­łem tak­że dzia­ła­nie Boga „tu i teraz”, o życiu chwi­lą obec­ną, pój­ściu za Bogiem, Jezu­sem, a nie kon­cen­tro­wa­niu się na porów­ny­wa­niu z innymi.


Dzię­ku­ję ks. Mariu­szo­wi za pomoc w prze­pro­wa­dze­niu tego dnia sku­pie­nia, za kon­fe­ren­cję za człon­ków WKC nie będą­cych ani­ma­to­ra­mi die­ce­zjal­ny­mi, za dokoń­cze­nie tego dnia skupienia.
Dzię­ku­je­my też Bogu za 5 osób nowo przy­ję­tych do WKC z nasze­go Pod­re­gio­nu. Życzy­my im współ­pra­cy z Duchem Świę­tym w roz­wo­ju ducho­wym przez Krew Chrystusa.
Ani­ma­to­ro­wi Kra­jo­we­mu za obec­ność i włą­cza­nie się w spo­tka­nia for­ma­cyj­ne Pod­re­gio­nu, wszyst­kim ani­ma­to­rom, Kra­jo­wym i Pod­re­gio­nu, die­ce­zjal­nym za obec­ność, pra­cę i modli­twę. Trwa­my w modli­twie przed wła­ści­wy­mi wybo­ra­mi ani­ma­to­rów podregionu,diecezji,parafii oraz grup do koń­ca tego roku. Nie­ba­wem uka­że się sto­sow­na modlitwa.


W sobo­tę wie­czo­rem mie­li­śmy wspól­ne spo­tka­nie przy kieł­ba­skach, gości­li­śmy mło­dzież WKC z War­sza­wy, któ­ra wybie­ra­ła się na czu­wa­nie noc­ne przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go do para­fii Wiersze.

Z modli­twą i bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps


Na tym sku­pie­niu dla ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i wszyst­kich chęt­nych, w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim zakoń­czy­li­śmy rok for­ma­cyj­ny 2016/2017
Pod­su­mo­wa­li­śmy ten rok. Był to rok wyborów.
Wybie­ra­li­śmy nowych Ani­ma­to­rów Kra­jo­wych, kaden­cję swo­ją też zakoń­czy­li wszy­scy ani­ma­to­rzy róż­nych szczebli.

 Ani­ma­to­ra­mi kra­jo­wy­mi zosta­li:  Tere­sa Świ­der­ska z Pod­re­gio­nu Oża­row­skie­go i Jaro­sław Wołod­kie­wicz z Pod­re­gio­nu Swarzewskiego.
Wybra­ni zosta­li pod­czas Zebra­nia Kra­jo­we­go w Maju 2017 roku na trzy­let­nią kadencję.

Pozo­sta­li ani­ma­to­rzy zosta­ną mia­no­wa­ni we wrze­śniu 2017 roku, nato­miast ani­ma­to­rzy para­fial­ni do koń­ca grud­nia 2017 roku.

Pod­su­mo­wa­li­śmy  tema­ty for­ma­cyj­ne, jako pod­sta­wo­wy temat Osiem Błogosławieństw.
Ks. Bogu­sław gło­sząc kon­fe­ren­cję zwró­cił nam uwa­gę na poszcze­gól­ne aspek­ty kolej­nych bło­go­sła­wieństw. Pod­kre­ślił, że wszyst­ko to jest aktu­al­ne i nale­ży je wpro­wa­dzać w życie, nie tyl­ko o nich rozmyślać.

Pod­czas mszy Świę­tej ks. Bogu­sław mówił nam o ocze­ki­wa­nie na zesła­nie Ducha Świętego.

Ponie­waż na tym sku­pie­niu gości­li­śmy Radę Kra­jo­wą, nowo wybra­ni Ani­ma­to­rzy przed­sta­wi­li się i powie­dzie­li  kil­ka zdań o sobie.
W sobo­tę mie­li­śmy bar­dzo pra­co­wi­ty dzień, tak więc w nagro­dę kola­cja odby­ła się na powie­trzu, w.    for­mie gril­la   Była po temu jesz­cze jed­na oka­zja:  Ks. Bogu­sław obcho­dził 29-tą rocz­ni­cę świę­ceń kapłań­skich. Były życze­nia śpie­wy i licz­ne gra­tu­la­cje. Pro­si­li­śmy Boga o dal­sze bło­go­sła­wień­stwo i opie­kę Maryi Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi.

                                                                                               rela­cje napi­sa­ła: Elż­bie­ta Dzienis



 Foto: ks. Bogu­sław i Elżbieta

Moje świa­dec­two ze sku­pie­nia w Oża­ro­wie Mazo­wiec­kim w dn. 02 — 04. 06. 17.
To sku­pie­nie dostar­czy­ło mi wie­le doświad­czeń i moc­nych prze­żyć. Przy­je­cha­łam z domu ze Sło­wem Życia: „Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posy­łam”. Dzię­ki Sło­wu mogłam poko­nać wszyst­kie prze­szko­dy  i przybyć.
Już na pierw­szej Mszy Św. w pią­tek usły­sza­łam z ust kapła­na: „Szy­mo­nie, synu Jana, czy miłu­jesz Mnie?” Ale w moim ser­cu to pyta­nie brzmia­ło: „Mario, czy miłu­jesz Mnie?” Poczu­łam wiel­kie wewnętrz­ne poru­sze­nie, chcia­ło mi się pła­kać, siłą powstrzy­ma­łam łzy wzruszenia.
Pod koniec homi­lii Ks. Bogu­sław zapro­po­no­wał wła­śnie, aby każ­dy z nas spró­bo­wał zadać sobie takie pyta­nie wsta­wia­jąc w miej­sce Szy­mo­na swo­je imię.
Wów­czas zro­zu­mia­łam, że mnie mój Anioł Stróż już wcze­śniej posta­wił takie pytanie.
Dru­gie moc­ne prze­ży­cie mia­łam w nocy z sobo­ty na nie­dzie­lę w cza­sie Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, wybra­łam godzi­nę 3 — 4 rano. To nie­zwy­kłe mieć świa­do­mość, że mam łaskę czu­wa­nia choć jed­ną godzi­nę na koniec Nowen­ny przed Zesła­niem Ducha Świę­te­go. Mia­łam spo­ro modlitw do Ducha Świę­te­go włącz­nie z Koron­ką i Lita­nią do III-ej Oso­by Boskiej. Odma­wia­łam je przez wszyst­kie 9 dni ale odma­wia­ne tej nocy mia­ły dla mnie war­tość szczególną.
Bło­go­sła­wio­na Krew Jezusowa!
Maria