17.06.2023 roku odbył się  III Kon­gres Ruchów, Wspól­not i Sto­wa­rzy­szeń Die­ce­zji Ełc­kiej. Nasza Wspól­no­ta zosta­ła przy­dzie­lo­na do para­fii kate­dral­nej, gdzie powi­tał nas ks pro­boszcz Marek Bed­nar­ski. Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa przy­by­ła z trzech miej­sco­wo­ści: z Ełku, Kali­no­wa i Giżyc­ka.   Po odśpiewaniu

   Hym­nu kon­gre­so­we­go modli­li­śmy się I i II tajem­ni­cą rado­sną Różań­ca świę­te­go. Były wygło­szo­ne dwie kon­fe­ren­cje połą­czo­ne ze świa­dec­twa­mi . Pierw­szą wygło­sił odpo­wie­dzial­ny za Kół­ka różań­co­we ks Dariusz Rogiń­ski, dru­gą zaś  Ojciec Miro­sław Adasz­kie­wicz (Fran­cisz­ka­nin z Nie­po­ka­la­no­wa). Mówił, że Bóg jest z nami i zawsze nam poma­ga: ”A oto Ja jestem   z wami  przez wszyst­kie dni, aż do skoń­cze­nia świa­ta” (Mt 28,20). Żaden cha­ry­zmat nie zwal­nia od obo­wiąz­ku pod­po­rząd­ko­wa­nia się dusz­pa­ste­rzom. Waż­na jest ufność w naucza­niu Papie­ża, bisku­pa, kapła­na. Sta­raj­my się , aby było mniej orga­ni­za­cji, a wię­cej Ducha Świę­te­go. Wraz z modli­twą musi być pra­ca nad sobą. Nie nas ma widać lecz wszel­kie dobro, któ­re jest wokół nas. Praw­dzi­wa poboż­ność musi być pocią­ga­ją­ca. Musi­my dawać świa­dec­two o pięk­nie bycia chrze­ści­ja­ni­nem. Mary­ja pro­stym języ­kiem uczy nas wia­ry i cier­pli­wo­ści, a Róża­niec jest dzwon­kiem u Kró­lo­wej Niebios.

   W cza­sie przej­ścia do kościo­ła pw. Ducha Świę­te­go odmó­wi­li­śmy III i IV tajem­ni­cę rado­sną, V zosta­ła  odmó­wio­na  w Koście­le, gdzie zgro­ma­dził nas  Duch Świę­ty, bo na zewnątrz padał w tym cza­sie wymo­dlo­ny  deszcz.  Uro­czy­sta Eucha­ry­stia była spra­wo­wa­na pod prze­wod­nic­twem bp Jerze­go Mazu­ra, bisku­pa Ełc­kie­go. Kon­gre­so­wi towa­rzy­szy­ło hasło: „Wstań­cie, chodź­my”. Homi­lię wygło­sił bp Dariusz Zalew­ski, biskup pomoc­ni­czy naszej die­ce­zji. Mówił, że w każ­dej wspól­no­cie uczy­my się miło­ści, a oducza­my się ego­izmu. Jeśli dwóch z nas zgod­nie pro­sić będą to otrzy­ma­ją. We Wspól­no­cie reali­zu­je­my  swo­je chrze­ści­jań­skie powo­ła­nie – służ­bę.  Wszyst­kie Wspól­no­ty przy­po­mi­na­ją kwit­ną­ca łąkę, by ta dro­ga, któ­ra podą­ża­my do Boga była dla nas lżejsza .

   Gościem hono­ro­wym był ks bp Sta­ni­sław Jam­bro­zek, dele­gat KEP ds. Ruchów, Grup, Wspól­not i Sto­wa­rzy­szeń  Intro­ni­za­cji  Jezu­sa Chry­stu­sa.  Był to czas łaski danej nam od Boga. Wszy­scy zgod­nie z hasłem wsta­li­śmy i przy­szli­śmy,  aby  wypły­nąć na głę­bię  Sło­wa  Boże­go.  Był to świe­tli­sty znak Kościo­ła i Jego Oblu­bie­ni­cy, czas odno­wy  para­fii, odno­wy Kościo­ła , bo sta­no­wi­my jed­no w róż­no­rod­no­ści . Wszy­scy jeste­śmy róż­ni ale sta­no­wi­my jed­no na łonie kościo­ła., bo  wszy­scy budu­je­my jeden kościół Chry­stu­so­wy.  Idź­cie i bądź­cie ucznia­mi powie­dział na zakoń­cze­nie Uro­czy­stej mszy świę­tej biskup Jerzy Mazur. Nie daj­cie się zma­ni­pu­lo­wać niko­mu. Nie­ście Chry­stu­sa na pery­fe­rie, bo to jest wasze zada­nie. Na koniec zachę­cił nas, aby­śmy trwa­li w  jed­no­ści we Wspól­no­cie, kocha­li Kościół i słu­cha­li paste­rzy.  Czy­ni­li mniej hała­su w inter­ne­cie, a wię­cej przed drzwicz­ka­mi Tabernakulum .

  W nie­dzie­lę 18 czerw­ca pod­czas Mszy świę­tej o godz 1215 dzię­ko­wa­li­śmy Bogu za dar małych Wspól­not dzia­ła­ją­cych w naszej  para­fii. Następ­nie  zgro­ma­dzi­li­śmy się na festy­nie para­fial­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym w ramach III kon­gre­su. Była miła atmos­fe­ra, dobra muzy­ka i pysz­ne jedzenie.

   Dzię­ku­je­my wszyst­kim za zaan­ga­żo­wa­nie, szcze­gól­nie księ­dzu pro­bosz­czo­wi Mar­ko­wi Bed­nar­skie­mu z orga­ni­za­cję i czu­wa­nie nad całością.

Kry­sty­na Grup­kaj­tys–  ani­ma­tor­ka diecezjalna