11 lute­go 2019 r. obcho­dzo­ny był XXVII Świa­to­wy Dzień Chorego.

Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa Die­ce­zji Płoc­kiej licz­nie uczest­ni­czy­ła w modli­twie za cho­rych w Kapli­cy Woje­wódz­kie­go Szpi­ta­la Zespo­lo­ne­go w Płoc­ku. Mszy św. prze­wod­ni­czył i sło­wo do zgro­ma­dzo­nych wygło­sił ks. Bp. Miro­sław Milew­ski. Ks. Biskup i Kapła­ni uczest­ni­czą­cy w kon­ce­le­brze Mszy św. udzie­li­li Sakra­men­tu Namasz­cze­nia Cho­rych. Zosta­ły rów­nież poświę­co­ne dla oddzia­łów szpi­tal­nych grom­ni­ce, któ­re będą towa­rzy­szy­ły umie­ra­ją­cym pacjen­tom w dro­dze do wiecz­no­ści. Uro­czy­sto­ści w Kapli­cy szpi­tal­nej towa­rzy­szy­ły reli­kwie św. Kaspra del Bufa­lo, któ­re gości­my w naszej die­ce­zji. Modli­twę wier­nych przy­go­to­wa­ła i czy­ta­ła ani­ma­tor­ka die­ce­zjal­na Danu­ta Iliń­ska wraz Andrze­jem Stania.

Na zakoń­cze­nie Mszy św. Ks. Biskup udzie­lił bło­go­sła­wień­stwa Reli­kwia­rzem św. Kaspra.

Każ­dy z uczest­ni­ków mógł oddać cześć reli­kwiom przez ich uca­ło­wa­nie. Każ­dy uczest­nik otrzy­mał obra­zek ze św. Kasprem z modli­twą o uzdrowienie.

Dyrek­cja szpi­ta­la dzię­ko­wa­ła Ks. Bisku­po­wi za modli­twę i Jego obec­ność wśród cho­rych. Przed­sta­wi­cie­le WKC podzię­ko­wa­li ks. kape­la­no­wi Mar­ci­no­wi Zbo­iń­skie­mu za przy­ję­cie reli­kwii św. Kaspra, za życz­li­wość dla Wspól­no­ty, moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w każ­dą sobo­tę w Mszy św. i różań­cu w inten­cji cho­rych oraz pro­wa­dze­nie Ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu w każ­dy pierw­szy pią­tek miesiąca.
Po zakoń­cze­niu uro­czy­sto­ści opusz­cza­li­śmy Kapli­cę szpi­tal­ną ze sło­wa­mi prze­sła­nia papie­ża Fran­cisz­ka na tego­rocz­ny Świa­to­wy Dzień Cho­re­go „Dar­mo otrzy­ma­li­ście, dar­mo dawajcie”.

Mary­la Szoch­ner i Danu­ta Ilińska