Wstęp —  (czytany przez animatorkę Podregionu  Ożarowskiego tuż przed Diecezjami)

  100- lecie odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Pol­skę

Przy­ję­cie chrztu przez księ­cia Polan Miesz­ka I to naj­waż­niej­sza data w dzie­jach pań­stwa pol­skie­go. Gdy­by Pol­ska nie przy­ję­ła chrztu, na pew­no by jej nie było, abso­lut­nie nie dało­by się jej utrzy­mać. Decy­zja Miesz­ka I była kro­kiem nie­zwy­kle odważ­nym. Przy­jął chrze­ści­jań­stwo i jed­no­cze­śnie jedy­ny sku­tecz­ny w X wie­ku model orga­ni­za­cji pań­stwa, zapew­nia­jąc Pol­sce rów­no­rzęd­ne miej­sce wśród państw chrze­ści­jań­skiej Euro­py.

Nasza histo­ria naro­do­wa, zapi­sa­na jest pięk­ny­mi wzlo­ta­mi nawró­ceń, któ­re owo­co­wa­ły wspa­nia­ły­mi zwy­cię­stwa­mi. Nato­miast grze­chy nie­uchron­nie przy­czy­nia­ły się do upad­ków spo­łe­czeń­stwa. Kie­dy czło­wiek lub też cały kraj odpo­wia­da na Boże łaski, wów­czas doko­nu­ją się wspa­nia­łe rze­czy. Cno­ty poje­dyn­czych osób, któ­re w spo­sób szcze­gól­ny powo­ła­ne zosta­ły do tro­ski o Rzecz­po­spo­li­tą owo­co­wa­ły zawsze wspa­nia­ły­mi wyda­rze­nia­mi.

Wspo­mi­na­my boha­te­rów, modląc się, aby dane im było cie­szyć się ojczy­zną nie­bie­ską.

Cz.1 Diecezja Warszawska (966‑1525)

Ważniejsze wydarzenia od 966 do 1525

14 kwiet­nia 966 roku – Wiel­ka Sobo­ta, noc ocze­ki­wa­nia na Zmar­twych­wsta­nie Pań­skie – ksią­żę Polan Miesz­ko I i cały jego dwór w imie­niu Pol­ski przyj­mu­ją chrzest.
Zjazd gnieź­nień­ski w 1000-nym roku – Cesarz Otton III piel­grzy­mu­je do gro­bu św. Woj­cie­cha i spo­ty­ka się z księ­ciem Pol­ski Bole­sła­wem w ówcze­snej sto­li­cy pań­stwa – Gnieź­nie.
Bole­sław Chro­bry, 1025r. — pierw­szym namasz­czo­nym na kró­la wład­cą Pol­ski.
Pano­wa­nie kró­la Kazi­mie­rza Wiel­kie­go Rok 1333 — bar­dzo dobry czas dla Pol­ski, wzro­sła pozy­cja Pol­ski w Euro­pie. Moc­no roz­wi­nę­ła się gospo­dar­ka i szkol­nic­two, a miesz­kań­cy sta­li się zamoż­niej­si.
Bitwa pod Grun­wal­dem — 15 lip­ca 1410r. Woj­sko pol­sko – litew­skie z pie­śnią na ustach: „Bogu­ro­dzi­co Dzie­wi­co, Bogiem sła­wie­na Mary­jo” roz­gro­mi­ło armię krzy­żac­ką.
Hołd Pru­ski, 10 kwiet­nia 1525r. – przez następ­ny wiek Pru­sy już nie były mili­tar­nym zagro­że­niem dla Rzecz­po­spo­li­tej.
Na ten okres dzie­jów Pan Bóg posy­łał Pol­sce
nastę­pu­ją­cych świę­tych, bło­go­sła­wio­nych i patrio­tów:
Świę­ty Woj­ciech – misjo­narz i męczen­nik, biskup pra­ski, patron Pol­ski, pre­kur­sor chrze­ści­jań­stwa w Pol­sce.
Pierw­si Męczen­ni­cy Pol­scy (Bra­cia Pol­scy) Świę­ci: Bene­dykt, Jan, Iza­ak, Mate­usz i Kry­styn – naj­star­si świad­ko­wie Chry­stu­sa na zie­mi pol­skiej, swo­ją męczeń­ską krwią uświę­ci­li począt­ki wia­ry w naro­dzie pol­skim,
Świę­ty Sta­ni­sław ze Szcze­pa­no­wa – męczen­nik, biskup kra­kow­ski, patron Pol­ski i patron ładu moral­ne­go.
Bło­go­sła­wio­ny Win­cen­ty Kadłu­bek – pierw­szy pol­ski biskup, pierw­szy uczo­ny i histo­ryk dzie­jów Pol­ski.
Świę­ta Jadwi­ga Ślą­ska – żyła dla Boga całą peł­nią chrze­ści­jań­skie­go życia, słu­żąc ubo­gim i trosz­cząc się o spra­wie­dli­we pra­wa i sądy.
Świę­ty Jacek Odro­wąż – domi­ni­ka­nin, apo­stoł ludów sło­wiań­skich.
Bło­go­sła­wio­na Salo­mea – pia­stow­ska księż­nicz­ka, przy­kła­dzie wiel­kiej cier­pli­wo­ści, poko­ry, umar­twie­nia i żar­li­wej modli­twy.
Świę­ta Kin­ga — patron­ka spraw poli­tycz­nych, o duszy pokor­nej, rato­wa­ła Ojczy­znę w potrze­bie i hoj­nie wspie­ra­ła swo­ich pod­da­nych.
Świę­ta Jadwi­ga, kró­lo­wa Pol­ski od 1384r. – apo­stoł­ka Ewan­ge­lii, w życiu codzien­nym poboż­na, łagod­na i mądra, znaj­du­ją­ca wyj­ście z każ­dej sytu­acji inter­we­nio­wa­ła oso­bi­ście, aby dopro­wa­dzić do zakoń­cze­nia prze­le­wu krwi w kon­flik­cie z Krzy­ża­ka­mi. Dopro­wa­dzi­ła do zgo­dy mie­dzy Wła­dy­sła­wem Jagieł­łą, a jego odwiecz­nym rywa­lem, Witol­dem.
Świę­ty Jan Kan­ty – gor­li­wy dusz­pa­sterz, pro­fe­sor Aka­de­mii Kra­kow­skiej, bar­dzo miło­sier­ny i łagod­ny.
Świę­ty Jan z Dukli — mądry kazno­dzie­ja i gor­li­wy spo­wied­nik, pra­gnął jak naj­wię­cej ludzi pojed­nać z Bogiem.
Świę­ty Kazi­mierz Jagiel­loń­czyk – pol­ski kró­le­wicz, patron Pol­ski, żywił szcze­gól­ne nabo­żeń­stwo do Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu i Mat­ki Bożej.
Świę­ty Sta­ni­sław Kazi­mier­czyk – zna­ko­mi­ty kazno­dzie­ja, wzór cnót, uczył wier­nych czcić Naj­święt­szy Sakra­ment.
Bło­go­sła­wio­ny Wła­dy­sław z Giel­nio­wa – zakon­nik, kapłan, lite­rat, żar­li­wy kazno­dzie­ja, patron Sto­li­cy, autor pierw­szych pie­śni reli­gij­nych w języ­ku pol­skim, odzna­czał się duchem poku­ty i szcze­gól­nym nabo­żeń­stwem do męki Jezu­sa Chry­stu­sa, Naj­święt­szej Maryi Pan­ny i św. Anny.

Cz. 2 Płock 1536–1914

Cz. 3 Białostocka 1918- 1945

Ważniejsze wydarzenia od 1918 do 1945 roku.

począ­tek I Woj­ny Świa­to­wej i zin­ten­sy­fi­ko­wa­nie dzia­łań Pola­ków na rzecz odzy­ska­nia przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści, wie­le ponie­sio­nych ofiar i zawie­rze­nie Bogu.
11 XI 1918r. Odzy­ska­nie przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści po 123 latach zabo­rów, nie ist­nie­nia na mapach świa­ta, ale trwa­nia w ser­cach wier­nych Pola­ków. W doświad­cze­niu jed­no­ści, współ­pra­cy i nie oszczę­dza­nia talen­tów oraz sił roda­ków dla umi­ło­wa­nej Ojczy­zny.
Zwy­cię­skie Powsta­nie Wiel­ko­pol­skie na prze­ło­mie 1918 i 1919r. zor­ga­ni­zo­wa­ne przez księ­dza Alfon­sa Gra­szyń­skie­go
– kapła­na, wybit­ne­go Pola­ka i spo­łecz­ni­ka.
Trzy Powsta­nia Ślą­skie od 1919r. do 1921r., w tym zwy­cię­skie II-gie, były bun­tem prze­ciw­ko prze­mo­cy nie­miec­kiej i wyra­zem wia­ry w odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści w opar­ciu o Boga.
Cud nad Wisłą (Bitwa War­szaw­ska ) 15.08.1920r. – cudow­na inter­wen­cja Mat­ki Bożej, chro­nią­cej swój wier­ny lud przed nawa­łą bol­sze­wic­ką i ate­izmem, szcze­gól­ną odwa­gą i męczeń­stwem wyka­zał się ks. Igna­cy Sko­rup­ka, idąc z krzy­żem na wła­sną proś­bę na cze­le natar­cia.
W cza­sie II Woj­ny Świa­to­wej wie­le razy Pola­cy boha­ter­sko bro­ni­li swo­jej  Ojczy­zny,  jak  na  przy­kład  pod­czas:
-  Obro­ny Wester­plat­te w 1939 r. na samym począt­ku woj­ny
 Bitwy nad Bzu­rą w 1939 r. przez Armię Poznań
 Powsta­nia War­szaw­skie­go w 1944 r. przez Armię Kra­jo­wą, Sza­re
Sze­re­gi  i  lud­ność  cywil­ną  oku­po­wa­nej przez  Niem­ców  Sto­li­cy
Prze­le­wa­li krew w obro­nie nie­pod­le­gło­ści innych państw m.in. pod­czas:
-  Bitwy o klasz­tor Mon­te Cas­si­no i Rzym w 1944 r.
   gdzie na murach cmen­ta­rza polo­we­go, wid­nie­je sen­ten­cja:
„Prze­chod­niu powiedz Pol­sce, żeśmy pole­gli wier­ni w jej służ­bie”.
-  Bitwy o Nor­wik  z udzia­łem Pol­skiej Samo­dziel­nej Bry­ga­da
   Strzel­ców Pod­ha­lań­skich
-  Wal­ki o Tobruk z udzia­łem Samo­dziel­nej Bry­ga­dy Strzel­ców
Kar­pac­kich i pierw­sze peł­ne zwy­cię­stwo Pola­ków od począt­ku woj­ny
Nie­win­nie ginę­li z rąk oku­pan­tów, najeźdź­ców. Pamię­ta­my m. in.:
 —  Zbrod­nię Katyń­ską 1941r. – Rosja­nie strza­łem w tył gło­wy zabi­li
     kapła­nów,  pol­ską  inte­li­gen­cję i  kadrę  ofi­cer­ską Woj­ska  Pol­skie­go.
Mat­ka  Boża Katyń­ska  czu­le okry­wa ich swym płasz­czem.
—  Czte­ry depor­ta­cje tysię­cy Pola­ków na Sybir 1940/41r.
Nie­miec­kie Obo­zy Kon­cen­tra­cyj­ne – zało­żo­ne  na tere­nie Pol­ski
w okre­sie 1939 – 1945 roku, gdzie przez 9 tysię­cy obo­zów prze­szło
18 milio­nów więź­niów z 30 kra­jów.
Na ten okres dzie­jów Pan Bóg posy­łał Pol­sce
nastę­pu­ją­cych świę­tych, bło­go­sła­wio­nych i patrio­tów:
Św. Edy­ta Ste­in — sio­stra Tere­sa Bene­dyk­ta od krzy­ża, ponio­sła ofia­rę śmier­ci jako towa­rzysz­ka nie­do­li i współ­więź­niar­ka, jej mot­to brzmia­ło „tyl­ko ten, kto zwią­zu­je się z miło­ścią Chry­stu­sa, jest napraw­dę wol­ny”.
Św. Mak­sy­mi­lian Maria Kol­be, Fran­cisz­ka­nin, któ­ry oddał swe życie w zamian za życie współ­więź­nia Fran­cisz­ka Gajow­nicz­ka — ojca wie­lo­dziet­nej rodzi­ny wyzna­czo­ne­go przez hitle­row­ców na śmierć w nie­miec­kim obo­zie zagła­dy Auschwitz – Bir­ke­nau. Zmarł 14 sierp­nia 1941r. w celi nr. 18 dobi­ty zastrzy­kiem z kwa­su kar­bo­lo­we­go.
Rot­mistrz Witold Pilec­ki – żoł­nierz nie­złom­ny, praw­dzi­wy boha­ter ujaw­nia­ją­cy świa­tu praw­dę o okru­cień­stwie nie­miec­kich obo­zów zagła­dy i wzy­wa­ją­cy do rato­wa­nia ludzi. Całym swym życiem słu­żył naj­wyż­szym war­to­ściom i wal­czył o wol­ną Ojczy­znę. Naj­więk­szy wróg komu­ni­stów,  zgi­nął z ich rąk.
Ofia­ra ponie­sio­na przez wie­lu zna­nych i bez­i­mien­nych Pola­ków w obro­nie Ojczy­zny, w wal­ce, w cier­pie­niu, wygna­niu i krzyw­dzie zno­szo­nej pod oku­pa­cją Nie­miec­ką i Sowiec­ką.

Cz. 4 Siedlecka 1945–1989
Ważniejsze wydarzenia od 1945 do 1989 roku.

Na ten okres dzie­jów Pan Bóg posy­łał Pol­sce nastę­pu­ją­cych świę­tych, bło­go­sła­wio­nych i patrio­tów:

 • Ksiądz Kar­dy­nał August Hlond – sale­zja­nin, obroń­ca robot­ni­ków, odważ­nie gło­szą­cy sło­wa praw­dy w cza­sie komu­ni­stycz­nej nie­wo­li, czło­wiek żar­li­wej wia­ry i ufno­ści Bogu, miło­ści Ojczy­zny i czło­wie­ka. „Walcz­cie pod opie­ką Mat­ki Naj­święt­szej” to ostat­nie jego sło­wa.
 • Arcy­bi­skup kra­kow­ski ks. Kar­dy­nał Adam Ste­fan Sapie­ha – swo­ją nie­złom­ną posta­wą wywo­ły­wał bez­sil­ność komu­ni­stów, ary­sto­kra­ta nie tyl­ko z uro­dze­nia ale ducha i cha­rak­te­ru, uoso­bie­nie hono­ru, obroń­ca pra­wa, naro­du i Kościo­ła.
 • Ksiądz Kar­dy­nał Ste­fan Wyszyń­ski – swą nie­złom­ną posta­wą bro­nił przed komu­ni­sta­mi pol­skiej tra­dy­cji i rodzi­ny, war­to­ści i wia­ry w Boga. Powie­dział „Nie może­my” (Non possu­mus), aresz­to­wa­ny i wię­zio­ny przez 3 lata, nazwa­ny Pry­ma­sem Tysiąc­le­cia.
 • Św. Jan Paweł II – 1979r. I piel­grzym­ka Papie­ża Pola­ka do Ojczy­zny. Pamię­ta­my zna­mien­ne w skut­ki sło­wa wypo­wie­dzia­ne na ówcze­snym Pla­cu Zwy­cię­stwa w War­sza­wie „Niech zstą­pi Duch Twój i odno­wi obli­cze Zie­mi, tej Zie­mi!”
 • Bło­go­sła­wio­ny ks. Jerzy Popie­łusz­ko – męczen­nik, gor­li­wy kapłan, odważ­nie bro­nił praw robot­ni­ków, nie­złom­nie doma­gał się praw­dy, bestial­sko zamor­do­wa­ny przez komu­ni­stycz­nych funk­cjo­na­riu­szy Służ­by Bez­pie­czeń­stwa. Dobrze zna­my mot­to życio­we „Nie daj się zwy­cię­żyć złu, ale zło dobrem zwy­cię­żaj”.
 • Puł­kow­nik Łukasz Cie­pliń­ski – żoł­nierz wyklę­ty, kie­ro­wał wal­czą­cą z komu­ni­sta­mi pod­ziem­ną orga­ni­za­cją „Wol­ność i Nie­za­wi­słość”, zamor­do­wa­ny w komu­ni­stycz­nym wię­zie­niu strza­łem w tył gło­wy.
 • Major Zyg­munt Szen­dzie­larz „Łupasz­ko” – żoł­nierz wyklę­ty, dowód­ca par­ty­zanc­kiej V Bry­ga­dy Wileń­skiej, anty­ko­mu­ni­sta, aresz­to­wa­ny i zamor­do­wa­ny przez Urząd Bez­pie­czeń­stwa.
 • Danu­ta Sie­dzi­ków­na „Inka” – sani­ta­riusz­ka i łącz­nicz­ka w Armii Kra­jo­wej, żoł­nierz wyklę­ty, zamor­do­wa­na przez komu­ni­stów. „Niech żyje Pol­ska” to ostat­nie jej sło­wa.
 • Józef Fran­czak „Lalek” – żoł­nierz wyklę­ty, patrio­ta i boha­ter, zgi­nął jako ostat­ni w wal­ce z komu­ni­sta­mi 18 lat po woj­nie.
 • Anna Walen­ty­no­wicz – upo­mi­na­ła się o pra­wa robot­ni­ków, za co zosta­ła zwol­nio­na z pra­cy, dzia­łacz­ka „Soli­dar­no­ści” wal­czą­cej z komu­ni­stycz­ną wła­dzą o wol­ną Pol­skę.

Za wia­rę , za Chry­stu­sa, za Ojczy­znę
— cier­pie­li i ginę­li z okrzy­kiem na ustach
„ BÓG, HONOR, OJCZYZNA!”

Cz. 5 W-wsko Praska 1989–2017

Waż­niej­sze wyda­rze­nia od 1989 do 2017 roku

 • 1989 – rok prze­ło­mo­wy, roz­mo­wy Okrą­głe­go Sto­łu, Sejm zmie­nił nazwę pań­stwa na: Rzecz­po­spo­li­ta Pol­ska
 • 1990 – znie­sie­nie cen­zu­ry, wol­ność pra­sy, rząd pod­jął decy­zję o wpro­wa­dze­niu reli­gii do szkół, Senat przy­jął pro­jekt usta­wy O ochro­nie życia dziec­ka poczę­te­go, pierw­sze wol­ne wybo­ry pre­zy­denc­kie po II woj­nie świa­to­wej
 • 1991–2002 papież Jan Paweł II obył 6 piel­grzy­mek do Pol­ski, w któ­rych mówił do Pola­ków, żeby przy­jąć Mary­ję do swe­go domu, do swo­je­go życia, oddać się w macie­rzyń­ską nie­wo­lę Mat­ce Bożej.

IV piel­grzym­ka papie­ża Jana Paw­ła II do Pol­ski, szcze­gól­nie wyra­ża­ła zatro­ska­nie o wła­ści­we uży­wa­nie wol­no­ści w sło­wach „To jest moja mat­ka ta zie­mia! To jest moja mat­ka ta ojczy­zna! To są moi bra­cia i sio­stry.

 • 1993 — uchwa­lo­na zosta­ła przez Sejm usta­wo o pla­no­wa­niu rodzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i warun­kach dopusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży, pod­pi­sa­nie kon­kor­da­tu mię­dzy Pol­ską a Sto­li­cą Apo­stol­ską.
 • 2002 – papież Jan Paweł II kon­se­kro­wał Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Łagiew­ni­kach i zawie­rzył świat Boże­mu Miło­sier­dziu
 • 2005 — żało­ba naro­do­wa w Pol­sce, umarł papież Jan Paweł II Wiel­ki, papież bli­ski wszyst­kim ludziom, apo­stoł rodzi­ny, wspa­nia­ły dar Boży dla Pol­ski i świa­ta
 • 2010 kwie­cień — kata­stro­fa lot­ni­cza w Smo­leń­sku, ginie 96 osób z pre­zy­den­tem Lechem Kaczyń­skim na cze­le, wiel­ka stra­ta naro­do­wych elit, ofia­ra Naro­du Pol­skie­go.
 • czer­wiec – beaty­fi­ka­cja ks. Jerze­go Popie­łusz­ki, dusz­pa­ste­rza śro­do­wisk ludzi pra­cy, kape­la­na „Soli­dar­no­ści”, męczen­ni­ka za wia­rę, świad­ka praw­dy, patrio­ty zasłu­żo­ne­go dla Naro­du Pol­skie­go.
 • 2011 maj - beaty­fi­ka­cja papie­ża Jana Paw­ła II
 • 2014 kwie­cień - kano­ni­za­cja papie­ża Jana Paw­ła II
 • czer­wiec – roz­po­czę­cie pere­gry­na­cji obra­zu Mat­ki Bożej Jasno­gór­skiej w Pol­sce. Mary­ja przy­cho­dzi, nawie­dza para­fie aby umoc­nić wia­rę, uczyć wier­no­ści, prze­mie­niać ser­ca i sumie­nia.
 • 2015 maj – znak cza­su — nowo wybra­ny pre­zy­dent Pol­ski Andrzej Duda ratu­je upa­da­ją­cą Hostię, któ­rą porwał wiatr pod­czas Mszy świę­tej polo­wej przed Świą­ty­nią Opatrz­no­ści Bożej.
 • 2016 lipiec - Kra­ków — „Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży” z udzia­łem papie­ża Fran­cisz­ka, zachę­ca­ją­ce­go, byśmy sta­li się aktyw­ny­mi w apo­stol­stwie i wsta­li z kana­py wygod­nic­twa.
 • paź­dzier­nik – Wiel­ka Poku­ta na Jasnej Górze, potęż­na modli­twa prze­bła­gal­na za wszyst­kie grze­chy popeł­nio­ne w Pol­sce, wiel­ka mani­fe­sta­cja wia­ry 100 tys. osób.
 • listo­pad — otwar­cie Świą­ty­ni Opatrz­no­ści Bożej, wypeł­nie­nie obiet­ni­cy przod­ków, ślu­bu zło­żo­ne­go przez Sejm Wiel­ki w 1791r. jako wotum naro­du pol­skie­go za uchwa­le­nie Kon­sty­tu­cji 3 Maja.
 • listo­pad — Intro­ni­za­cja Chry­stu­sa na kró­la Pol­ski w Sank­tu­arium Miło­sier­dzia Boże­go w Łagiew­ni­kach
 • 2017 paź­dzier­nik — Róża­niec do gra­nic, wiel­ka modli­twa Pola­ków w Świę­to Mat­ki Bożej Różań­co­wej o ratu­nek dla Pol­ski i Świa­ta
 • Zakończenie    (czytane przez animatora Podregionu Ożarowskiego)

 • GDZIE TWOJE GROBY POLSKO! GDZIE ICH NIE MA? ”

- wołał Jan Paweł II w cza­sie swo­jej I piel­grzym­ki do Ojczy­zny

 • Za wia­rę, za Chry­stu­sa, za Ojczy­znę — ginę­li z okrzy­kiem na ustach: „ BÓG, HONOR, OJCZYZNA! ”
 • Modli­twa za  Ojczy­znę  Księ­dza Pio­tra Skar­gi      

Boże, Rząd­co i Panie naro­dów
z ręki i kar­no­ści Two­jej racz nas nie wypusz­czać,
a za przy­czy­ną Naj­święt­szej ‘Pan­ny Kró­lo­wej naszej,
bło­go­sław ojczyź­nie naszej, by Tobie zawsze  wier­na,
chwa­łę przy­no­si­ła Imie­nio­wi Twe­mu
a syny swe wio­dła ku szczę­śli­wo­ści.

Wszech­mo­gą­cy wiecz­ny  Boże,
spuść nam sze­ro­ką i głę­bo­ką miłość ku bra­ciom
i naj­mil­szej Mat­ce, ojczyź­nie naszej,
byśmy jej i ludo­wi Twe­mu,
swo­ich pożyt­ków zapo­mniaw­szy,
mogli słu­żyć uczci­wie.

Ześlij Ducha Świę­te­go na słu­gi Two­je,
rzą­dy kra­ju nasze­go spra­wu­ją­ce,
by wedle woli Two­jej ludem sobie powie­rzo­nym
mądrze i spra­wie­dli­wie zdo­ła­li kie­ro­wać.
Przez Chry­stu­sa, Pana nasze­go. Amen