Wspól­no­to­wa Msza św. spra­wo­wa­na przez ks. Pio­tra Kamiń­skie­go ‑pro­bosz­cza w inten­cji o  ochro­nę naszej Ojczy­zny, Pola­ków i Kościo­ła Świętego.

Po Mszy św. ks. Pro­boszcz podał do wiadomości:
Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa co tydzień wybie­ra tzw. „Sło­wo Życia” czy­li zda­nie z nie­dziel­nej ewan­ge­lii, któ­rym wspie­ra­my się w codzien­nych sytuacjach.
Dzi­siaj chce­my się podzie­lić z para­fia­na­mi taki­mi zda­nia­mi z Pisma Św. Pro­si­my przyj­mij­cie te zda­nia na ser­dusz­kach jako Sło­wo od Jezu­sa, jako znak jego miło­ści. Niech to będzie dla każ­de­go z Was walen­tyn­ko­wy pre­zent z same­go Nieba.
Po mszy św. zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych na spo­tka­nie do sal­ki para­fial­nej, będzie oka­zja do zapo­zna­nia się z naszym charyzmatem.


                       

foto KLIKNIJ TU
wię­cej na stro­nie zie­lo­no­gór­skiej
KLIKNIJ TU