SKUPIENIE W PARAFII MACIERZYŃSTWA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY WE WROCŁAWIU
w dniach 22–24.IV.2016

  Żyje­my w/w SŁOWEM ŻYCIA ; roz­po­czy­na­my nowen­nę do Naj­droż­szej Krwi Chry­stu­sa w inten­cji sku­pie­nia w Para­fii Macie­rzyń­stwa N.M.P. we Wro­cła­wiu. Czas pełen nie­po­ko­ju, roz­te­rek, prze­ciw­no­ści. Liczy­my  na pomoc Bożą, rów­nież w przy­go­to­wa­niu posił­ków, ponie­waż sku­pie­nie odby­wa się w dniach 22–24.IV. 2016 r. Decy­du­je­my się na cate­ring p.n. „Jak u mamy”.

                 Każ­da z nas ma sko­ja­rze­nia o swo­jej mamie. Przy­no­szę obru­sik z kwia­ta­mi i przy­po­mi­nam sobie, że jest on od mojej mamy  śp. Anny, któ­ra mnie przy­pro­wa­dzi­ła do WKC dając mi czer­wo­ny róża­niec  z ksią­żecz­ką do Krwi Chry­stu­sa.

                 Mię­dzy sobą mówi­my, że jeste­śmy w tym koście­le  p.w. Macie­rzyń­stwa N.M.P. pod opie­ką swo­jej mamy, Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi.  Posia­da­my pięk­ny obraz, któ­ry jest przez ks. Danie­la poświę­co­ny na tym sku­pie­niu. Ona tu nas zro­dzi­ła do życia wspól­no­to­we­go pra­wie 19 lat temu 8.XII.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Pią­tek — to przy­wi­ta­nie w koście­le ks. Danie­la następ­nie zawią­za­nie wspól­no­ty.

Przed Mszą Św. para­fial­ną Koron­ka do Miło­sier­dzia Boże­go.

Msza Św. z kaza­niem ks.Danielem Mokwą — mode­ra­to­ra pod­re­gio­nu WKC

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Mię­dzy inny­mi Msza św. odpra­wia­na jest w inten­cji moich rodzi­ców, w rocz­ni­cę ich śmier­ci. Po Mszy Św. nowen­na do JP II z uca­ło­wa­niem reli­kwii.

W sobo­tę Jutrz­nia, kon­fe­ren­cja pt.: „Każ­dy jest wybra­ny, aby peł­nić WOLĘ BOŻĄ; prze­szko­dy i zagro­że­nia w wypeł­nia­niu WOLI BOŻEJ”.

 Ste­fa­nia dzie­li się swo­im świa­dec­twem jak cięż­ko jej było, gdy wstą­pi­ła do W.K.C. zro­zu­mieć wyma­ga­nia wspól­no­ty i jak póź­niej to wyglą­da­ło  za spra­wą DUCHA ŚW. Ina­czej, łatwiej. Teraz nie wyobra­ża sobie życia bez Wspól­no­ty.

Po nie­szpo­rach ks. Daniel spo­wia­da, a my śpie­wa­my. Te wspól­ne śpie­wy jed­no­czą nasze ser­ca. Czu­je­my, że kie­ru­je nami Miłość BOŻA, KREW CHRYSTUSA. Pod­da­je­my się jej. Jest to żywe doświad­cze­nie obec­no­ści JEZUSA ze swą MAMĄ MARYJĄ. Napraw­dę jest jak u MAMY, ale też jak u TATY, bo PAN wie­czer­nik przy­go­to­wał.

Kor­ne­la sprze­da­je mate­ria­ły WKC.

W gru­pach szu­ka­my w Sło­wie  woli BOŻEJ. Sta­ra­my się zapa­mię­tać sło­wa z kon­fe­ren­cji gło­szo­nej przez Danie­la, by na co dzień móc żyć tak by, ustrzec się od zagro­żeń.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

Przy poże­gna­niu skła­da­my dzięk­czy­nie­nie ks. Danie­lo­wi i pro­si­my by prze­ka­zał życze­nia imie­ni­no­we ks. Woj­cie­cho­wi Czer­na­to­wi­czo­wi  nasze­mu Pro­win­cja­ło­wi, któ­ry w tym cza­sie obcho­dził swo­je imie­ni­ny.
Wdzięcz­ność nasza za życz­li­we przy­ję­cie ks. Danie­la, księ­dzu Jac­ko­wi Dziad­kie­wi­czo­wi, pro­bosz­czo­wi tej para­fii i księ­żom wika­riu­szom, zachry­stia­ni­no­wi, Rafa­ło­wi, orga­ni­ście, para­fia­nom oraz WKC.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.

 Za gorą­cy świet­ny obiad ofia­ro­wu­je­my sze­fo­wi i pra­cow­ni­kom baru obraz­ki z Reli­kwią Pana Jezu­sa, ksią­żecz­ką do Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi. Miłe, sym­pa­tycz­ne i rado­sne zasko­cze­nie pani, któ­ra przyj­mu­je te obraz­ki. Cie­szy­my się, że Krew Chry­stu­sa może krą­żyć dalej…….

Po sku­pie­niu zapra­sza­my panią Wik­to­rię, któ­ra dzie­li się z nami swo­im doświad­cze­niem uzdro­wie­nia cór­ki i jest wdzięcz­na, że może się  razem nami modlić za nią.

Do zoba­cze­nia u naszej MAMY na Odpu­ście MATKI I KRÓLOWEJ PRZENAJDROŻSZEJ KRWI w Czę­sto­cho­wie.

                                                                Jani­na Koper  —  ani­ma­tor­ka WKC, Wro­cław — 06.V.2016