W dniach 13–15 listo­pa­da jak co mie­siąc odby­ły się nasze dni sku­pie­nia w domu św. Waw­rzyń­ca , w któ­rym uczest­ni­czy­ła Wspól­no­ta Krwi Chry­stu­sa z nasze­go Pod­re­gio­nu Czę­sto­chow­skie­go.

DSCN0795   DSCN0727      DSCN0792a

DSCN0721 DSCN0723 DSCN0720

Mszą św. roz­po­czę­li­śmy nasze spo­tka­nie modląc się o jej owoc­ne prze­ży­cie tych dni sku­pie­nia .

Uczest­ni­czy­li­śmy w kon­fe­ren­cji, któ­rej tema­tem był nasz papież św. Jan Paweł II jego histo­ria, jako czło­wie­ka prze­le­wa­ją­ce­go krew. Jest on sta­wia­ny za wzór jako Misjo­narz i Apo­stoł naucza­ją­cy lud Boży.

DSCN0731   DSCN0734    DSCN0771

W dal­szej czę­ści nasze­go dnia sku­pie­nia były spo­tka­nia w gru­pach roz­wa­ża­nie ewan­ge­lii oraz dzie­le­nie się Sło­wem Bożym jak Bóg dzia­ła w moim życiu .  Wspól­nie z rado­ścią prze­ży­li­śmy uro­dzi­ny Domi­ce­li.

DSCN0755DSCN0765

 

 

W Sank­tu­arium  Krwi Chry­stu­sa, otrzy­ma­li­śmy bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa

DSCN0776

Jak zawsze mie­li­śmy wspól­no­to­we i oso­bi­ste spo­tka­nie z Panem Jezu­sem w Naj­święt­szym Sakra­men­cie

DSCN0790

W naszym Pod­re­gio­nie zaszły zmia­ny per­so­nal­ne Ani­ma­to­rów Pod­re­gio­nu

Rezy­gna­cję zło­ży­li:

Mał­go­rza­ta Wudar­czyk z Zie­lo­nej Góry i Jerzy Jawor­ski z Wro­cła­wia

Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu ks. Daniel Mokwa — dzię­ku­jąc, wyra­ził ogrom­ną wdzięcz­ność za minio­ny czas two­rze­nia jed­no­ści, życz­li­wo­ści i wszel­kie­go sta­ra­nia

DSCN0800

Ani­ma­to­rom odcho­dzą­cym dzię­ku­je­my za ich poświę­ce­nie , życz­li­wość ‚miłość któ­rą się dzie­li­li. Życzy­my dużo zdro­wia, wie­le łask Bożych, opie­ki Mat­ki Bożej na każ­dy dzień.

 

Mia­no­wa­nie nowych Ani­ma­to­rów Pod­re­gio­nu oraz mia­no­wa­nie ani­ma­to­ra Die­ce­zji Legnic­kiej i ich bło­go­sła­wień­stwo

Ani­ma­to­rzy Pod­re­gio­nu: Zofia Staś z Ole­śni­cy i Józef Siwic­ki z Lubi­na

oraz nowy Ani­ma­tor Die­ce­zji Legnic­kiej: Edward Jało­wic­ki

DSCN0804
Bło­go­sła­wień­stwo nowo mia­no­wa­nych ani­ma­to­rów
DSCN0813
Z ks. Danie­lem nowo mia­no­wa­ni ani­ma­to­rzy: Edward Jało­wic­ki, Zofia Staś i Józef Siwic­ki

Naszym nowym Ani­ma­to­rom życzy­my dużo bło­go­sła­wień­stwa Boże­go ‚obfi­to­ści łask Bożych dużo zdro­wia. Niech Krew Chry­stu­sa będzie dla nich mocą i pomo­cą w peł­nie­niu nowej posłu­gi na chwa­łę Bożą.

rela­cję  napi­sa­ła: Marian­na Ści­bor

Na zakoń­cze­nie nie­któ­rzy podzie­li­li się swo­ją reflek­sją z oma­wia­ne­go tema­tu: Świę­ty Jan Paweł II – histo­ria czło­wie­ka „prze­le­wa­ją­ce­go krew”.

Wykład z cyklu roze­zna­wa­nie woli Bożej. Wola Boża w życiu Świę­te­go Jan Paweł II – histo­ria czło­wie­ka „prze­le­wa­ją­ce­go krew”. Św. Jana Paweł II, papież – świa­dek  wia­ry, dobry pasterz, doj­rza­ły czło­wiek i kapłan. Nie roz­sta­wał się z krzy­żem, tak­że w wymia­rze ducho­wym. Cier­pie­nie go nie zała­my­wa­ło, ale zawsze było zwią­za­ne z krzy­żem Jezu­so­wym.

Mówił: „Tajem­ni­ca odku­pie­nia jest zwią­za­na z cier­pie­niem”. Cier­pie­nie prze­ży­te z wia­rą pro­wa­dzi do oczysz­cze­nia. Jest ono dro­go­cen­ne, powin­no być ofia­ro­wa­ne Bogu za innych („cho­rzy są skar­bem Kościo­ła”). Ten wykład prze­wi­nął mi przed ocza­mi ćwierć wie­ku Jego posłu­gi dla świa­ta i na oczach świa­ta.  

Widzia­łam go nio­są­ce­go radość, nie­raz nie­spo­dzie­wa­ną, gdy nawró­cił do mnie wśród tłu­mu, aby udzie­lić bło­go­sła­wień­stwa dla moich dzie­ci.

Widzia­łam go cier­pią­ce­go, zjed­no­czo­ne­go z Krzy­żem. Wszy­scy widzie­li­śmy. Czło­wie­ka fizycz­nie poko­na­ne­go cho­ro­bą, cier­pie­niem, ale ufa­ją­ce­mu Bogu, opar­te­go o Krzyż i cią­gle posłu­gu­ją­ce­go swo­ją wia­rą, swo­im powo­ła­niem, aż do koń­ca, do połą­cze­nia się z Bogiem, z Odku­pi­cie­lem. Dzię­ku­ję Księ­dzu Danie­lo­wi za ten wykład

Mał­go­sia Woj­tu­nik z Ostro­wa Wiel­ko­pol­skie­go

          Sku­pie­nie, czym jest dla mnie? Jest ode­rwa­niem się od trosk i tru­dów dnia codzien­ne­go. Jest spo­tka­niem z żywym Panem obec­nym w Eucha­ry­stii i modli­twie i we Wspól­no­cie.

Tema­tem sku­pie­nia listo­pa­do­we­go było: „Świę­ty Jan Paweł II – histo­ria czło­wie­ka „prze­le­wa­ją­ce­go krew”. ”Przed moimi ocza­mi prze­wi­nę­ły się obra­zy spo­tkań, ze św. Janem Paw­łem II, jak wspa­nia­ły film. Mogłam na nowo w spo­sób ducho­wy doświad­czyć obec­no­ści Świę­te­go Papie­ża. W wie­lu sytu­acjach moje­go życia, cier­pie­nie i prze­le­wa­nie krwi przez ojca świę­te­go dla Chry­stu­sa, było mi pomo­cą, to był i jest dobry pasterz, dobry nauczy­ciel, dobry wycho­waw­ca. Uczył mnie za życia swe­go i dalej teraz, to robi z domu nasze­go dobre­go Boga Ojca. Uczy i wycho­wu­je. Jego sło­wa: „Wyma­gaj­cie od sie­bie, choć­by inni nie wyma­ga­li”, są mot­tem moje­go życia, pro­wa­dzą do codzien­nych małych zwy­cięstw w służ­bie dla Chry­stu­sa żyją­ce­go we Wspól­no­cie i Rodzi­nie.

Dzię­ki temu sku­pie­niu utwier­dzi­łam się w prze­ko­na­niu, jak waż­ne i bar­dzo potrzeb­ne jest świa­dec­two z życia świę­tych i bra­ci i sióstr we Wspól­no­cie. Waż­ne, bo to dro­go­wska­zy na dro­dze wia­ry, zna­ki pro­wa­dzą­ce do naszej jedy­nej Miło­ści, do Chry­stu­sa, do tego, któ­ry nas do koń­ca umi­ło­wał, do prze­la­nia za nas krwi swo­jej.

Hali­na P.