W reko­lek­cjach weekendowych/dnich sku­pie­nia prze­wod­ni­czy­ła Rada Kra­jo­wa WKC. Bra­li­śmy rów­nież udział w
spo­tka­niu z o. Bar­rym Fische­rem CPPS oraz pro­mo­cja jego książ­ki. Temat spo­tka­nia „Odno­wić kościół”
    

    

pią­tek 31 mar­ca o godz. 18.30, w auli w domu reko­lek­cyj­nym św. Waw­rzyń­ca przy Sank­tu­arium Krwi Chry­stu­sa w Czę­sto­cho­wie
Bar­ry Fischer były Mode­ra­tor Gene­ral­ny Zgro­ma­dze­nia obec­nie miesz­ka w Sal­zbur­gu, w Austrii, gdzie jest Dyrek­to­rem Mię­dzy­na­ro­do­we­go Cen­trum Ducho­wo­ści Krwi Chry­stu­sa. Czę­sto podró­żu­je po świe­cie, gło­sząc reko­lek­cje, kon­fe­ren­cje i pro­wa­dząc warsz­ta­ty z ducho­wo­ści.