Pięk­ny czas na wspól­no­to­wej uro­czy­sto­ści z oka­zji Odpu­stu Mat­ki i Kró­lo­wej Prze­naj­droż­szej Krwi.
sdc11832
dscn1973 dscn2015 dscn2036
dscn2105
dscn2107 dscn2108 dscn2109
Na zakoń­cze­nie odwie­dzi­li­śmy Mat­kę Boską Czę­sto­chow­ską na Jasnej Górze
czlonkowie-wkc-grudzien-2015-nocne-czuwanie