Jak zwy­kle w dru­gą sobo­tę mie­sią­ca – teraz 13 stycz­nia br. prze­ży­wa­li­śmy nasze spo­tka­nie Bożo­na­ro­dze­nio­we zwią­za­ne z dzie­le­niem się opłat­kiem, śpie­wa­niem kolęd i poczę­stun­kiem świą­tecz­nym.  

               
Po Eucha­ry­stii, któ­rej inten­cją były dzięk­czy­nie­nie i proś­ba za wszyst­kich człon­ków WKC oraz o bło­go­sła­wień­stwo Boże na kolej­ny rok uda­li­śmy się do przy­go­to­wa­nej sali biblio­tecz­nej. Wspól­nie z naszym opie­ku­nem księ­dzem Dawi­dem  pomo­dli­li­śmy się, podzie­li­li­śmy się opłat­kiem, skła­da­li­śmy sobie nawza­jem życze­nia i usie­dli­śmy do pysz­nych ciast przy­go­to­wa­nych przez nas oraz kawy i her­ba­ty.

           Wspól­nie śpie­wa­li­śmy kolę­dy i pasto­rał­ki i dzie­li­li­śmy się róż­ny­mi spo­strze­że­nia­mi i wspo­mnie­nia­mi. W trak­cie tego rado­sne­go spo­tka­nia był też prze­pro­wa­dzo­ny mini-kon­kurs ze zna­jo­mo­ści Ewan­ge­lii dzie­ciń­stwa Pana Jezu­sa, kolęd. Były też pyta­nia odno­śnie nie­któ­rych fak­tów z histo­rii naszej Ojczy­zny, któ­ra prze­ży­wa w bie­żą­cym roku stu­le­cie odzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści.  Oczy­wi­ście na zakoń­cze­nie były też nagro­dy i inne gra­ty­fi­ka­cje zaan­ga­żo­wa­nych postaw we wspól­no­cie.

Ten pokaz slaj­dów wyma­ga włą­czo­ne­go Java­Script.


   Wszy­scy rado­śnie zakoń­czy­li­śmy nasze świę­to­wa­nie kapłań­skim bło­go­sła­wień­stwem i zabra­li­śmy się do wspól­ne­go porząd­ko­wa­nia. Roz­je­cha­li­śmy się do naszych domów z poczu­ciem pięk­ne­go i ser­decz­ne­go pod­su­mo­wa­nia kolej­ne­go cza­su Boże­go Naro­dze­nia w naszym oso­bi­stym i wspól­no­to­wym życiu.

                                                                                                                                                                rela­cja: Ula
Wię­cej na stro­nie zie­lo­no­gór­skiej