W dniu 5 stycz­nia 2021 r. ode­szła do Pana s. Hen­ry­ka Mazu­rek (87 lat)
- Misjo­nar­ka Krwi Chry­stu­sa. http://www.siostrymisjonarki.pl/…/1520-s-henryka…
Wiecz­ne odpo­czy­wa­nie racz Jej dać Panie,
a świa­tłość wie­ku­ista nie­chaj Jej świeci.
Ojcze Przed­wiecz­ny, ofia­ru­je­my Ci Naj­droż­szą Krew Jezu­sa Chry­stu­sa. Niech Ona zgła­dzi nasze grze­chy, obda­rzy zmar­łych zba­wia­niem i zacho­wa Twój Kościół w miło­ści i jed­no­ści. Amen.