Bło­go­sła­wio­na Krew Jezu­so­wa!

8 Bło­go­sła­wieństw to temat, któ­ry będzie  gro­ma­dził człon­ków Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych tą ducho­wo­ścią we wszyst­kich Domach Misyj­nych w nowym Roku For­ma­cyj­nym 2016/2017. Tema­ty for­ma­cyj­ne będą roze­sła­ne do 7.09.2016 r.

Dro­dzy ani­ma­to­rzy i wszy­scy zain­te­re­so­wa­ni naszą ducho­wo­ścią ser­decz­nie Was pozdra­wiam i zapra­szam do naszych Domów Misyj­nych na for­ma­cję:

Dni Sku­pie­nia dla  ani­ma­to­rów die­ce­zjal­nych i para­fial­nych i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych ducho­wo­ścią Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Domach Misyj­nych  w każ­dym Pod­re­gio­nie:   patrz na stro­nie Ter­mi­ny reko­lek­cji 

Zachę­cam w stycz­niu 2017 r. do orga­ni­zo­wa­nia opłat­ków WKC i zapra­sza­nia na nie Księ­ży Misjo­na­rzy CPPS z Domów Misyj­nych

Kwie­cień 2017 roku to czas Wiel­kie­go Postu i reko­lek­cji wiel­ko­post­nych, czas nawró­ce­nia, cza misji dla Misjo­na­rzy Krwi Chry­stu­sa

W paź­dzier­ni­ku 2016 i  2017 roku do orga­ni­zo­wa­nia odpu­stów św. Kaspra w swo­ich para­fiach i zapra­sza­nia Misjo­na­rzy krwi Chry­stu­sa.

Zachę­ca­my do przy­jaz­dów w każ­dą trze­cią nie­dzielę mie­siąca od godz. 14.00 na Mszę św. ku czci Krwi Chry­stu­sa ani­ma­to­rów WKC i wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych.

———————————————————-

Oprócz tego:

01.10.2016 r. — spo­tka­nie Rady Kra­jo­wej z Rada­mi Pod­re­gio­nów w Oża­ro­wie Maz. roz­po­czę­cie 8.00 Jutrz­nią w kapli­cy z Ado­ra­cją Najśw. Sakra­men­tu

28–30.10.2016 r. Rada Kra­jo­wa  WKC w Łabuń­kach

  • 14–17.11.2016 — Reko­lek­cje dla Księ­ży opie­ku­nów para­fial­nych WKC 

10/11.12.2016 r. Ogól­no­pol­skie Czu­wa­nie WKC na Jasnej Górze

01–04 05.2017-  Reko­lek­cje Kra­jo­we WKC 

05–06.05.2017 Zebra­nie Kra­jo­we WKC 

Z bło­go­sła­wień­stwem. ks. Bogu­sław cpps i Mode­ra­tor Kra­jo­wy Wspól­no­ty Krwi Chry­stu­sa w Pol­sce.