Cha­ry­zmat Krwi Chry­stu­sa w moim życiu:  Bóg – Wspól­no­ta – Misja”

21.00 Apel Jasno­gór­ski –  Misjo­na­rze Krwi Chry­stu­sa — Roz­wa­ża­nie Ape­lo­we ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS

DSCN0888
ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS — prowincjał

21.30 Roz­po­czę­cie czuwania

DSCN0891
ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS — Mode­ra­tor Kra­jo­wy WKC
DSC_0117
ks. Damian Siwic­ki CPPS — dyrek­tor wydaw­nic­twa „Pomoc”

21.45 Kon­fe­ren­cja, świa­dec­two - ks. Ema­nu­ele Lupi CPPS

DSC_0127     DSC_0121   DSC_0125

22.15 „Misja – Apo­stol­stwo” —  Pro­wa­dze­nie: WKC Pod­re­gio­nu Częstochowskiego

DSC_0137
ks. Damian Mokwa CPPS — Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Częstochowskiego
  • Świa­dec­twa

DSC_0135

  • Uwiel­bie­nie z modli­twą o roze­zna­wa­nie woli Bożej we Wspól­no­cie Krwi Chrystusa

DSC_0142DSC_0132

 

Pie­śni uwiel­bie­nia — pro­wa­dzi młodzież

DSC_0148

  • Bło­go­sła­wień­stwo Reli­kwią Krwi Chry­stu­sa i modli­twa przy Reli­kwii

DSC_0151

DSC_0153

00.00 Eucha­ry­stia 

(prze­wod­nic­two ks. Woj­ciech Czer­na­to­wicz CPPS, homi­lia ks. Bogu­sław Wit­kow­ski CPPS)

DSC_0164

DSC_0168

 

DSC_0165  DSC_0167 DSC_0169 DSC_0170

DSC_0171

DSC_0172

DSC_0173
Poświę­ce­nie opładków

01.30 Bóg – Wola Boża” — pro­wa­dze­nie: WKC Pod­re­gio­nu Swarzewskiego

DSC_0175  DSC_0188

02.20  „Wspól­no­ta” –Pro­wa­dze­nie WKC  Pod­re­gio­nu Zamojskiego

DSC_0199
ks. Filip Pię­ta CPPS,- Mode­ra­tor Pod­re­gio­nu Zamojskiego

DSC_0201

03.10  Róża­niec – pro­wa­dze­nie WKC Pod­re­gio­nu Ożarowskiego

DSC_0203

DSCN0925

04.00 Bło­go­sła­wień­stwo i zakoń­cze­nie czuwania