Niech się we Krwi Twej obmy­wam” -
Autor­ką pie­śni jest s. Jadwi­ga Kule­sza, Zało­ży­ciel­ka Bene­dyk­ty­nek Misjo­na­rek. Pieśń ta zna­na jest wśród tych sióstr i śpie­wa­na np. w kate­drze w Ełku.